Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid Ar-lein (Lefel 4)

Cipolwg

  • Llawn Amser / Rhan-amser

  • Blwyddyn yn Llawn Amser / Dwy flynedd yn Rhan-amser

  • Ar-lein

Gall gweithio gydag anifeiliaid fod yn ddewis gyrfaol gwerth chweil i unigolion sy’n frwdfrydig dros anifeiliaid a’u lles. Mae yna gyfleoedd gwaith amrywiol ar gael yn y maes hwn, yn amrywio o ofal ymarferol anifeiliaid i ymchwil, gwaith elusennol a chadwraeth.

Mae llawer o fyfyrwyr, gan gynnwys myfyrwyr hŷn sydd am newid gyrfa, yn dechrau gyda’r cwrs hwn ac yn dewis symud ymlaen naill ai i’r cyrsiau lefel prifysgol mewn gwyddor anifeiliaid neu ymddygiad a lles anifeiliaid yn y coleg neu gellir ei ddefnyddio fel cymhwyster unigol.

Cynigir y dystysgrif lefel pedwar mewn gwyddor anifeiliaid drwy ddysgu o bell a chaiff ei hastudio 100% ar-lein, yn llawn amser a rhan-amser.

Mae'r cwrs hwn yn darparu’r cyfle i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio trwy ddysgu o bell ddatblygu gwybodaeth graidd a sgiliau allweddol sy'n ofynnol ar gyfer israddedigion sy'n anelu at, neu sydd eisoes yn gweithio mewn, diwydiannau sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid. Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i astudio gartref ar adeg sy’n eu siwtio orau, i ddatblygu ystod o sgiliau, rhinweddau personol ac agweddau sy'n angenrheidiol i weithio'n llwyddiannus o fewn maes gwyddor anifeiliaid.  

Mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ehangu eu gwybodaeth am egwyddorion gwyddonol etholeg, ymddygiad a ffisioleg anifeiliaid, a chymhwyso’r wybodaeth hon i les anifeiliaid, hwsmonaeth a chadwraeth. 

Nodweddion y Rhaglen

Gall myfyrwyr gofrestru i astudio naill ai ym mis Medi, mis Ionawr neu fis Mai. Mae angen i fyfyrwyr gwblhau chwe modiwl i gyflawni’r cymhwyster.

Mae myfyrwyr rhan-amser yn gwneud un modiwl bob semester, am dri semester y flwyddyn dros ddwy flynedd. Mae myfyrwyr llawn amser yn gwneud dau fodiwl y semester am dri semester mewn blwyddyn.

Mae pob modiwl yn cynnwys deg sesiwn astudio ar wahân, pob

sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau ar-lein helaeth gan gynnwys deunyddiau dysgu ar-lein a deunyddiau ymchwil llyfrgell Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Yn ogystal mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Moodle Amgylchedd Dysgu Rhithiol a Google Classrooms ategol y coleg. Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.

Bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau craidd gorfodol yn ymwneud ag ymchwil annibynnol mewn meysydd pwnc allweddol, yn ychwanegol at fodiwlau sy’n ymwneud ag astudiaeth fanwl o ymddygiad, etholeg, ffisioleg, iechyd a lles anifeiliaid.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r modiwlau gorfodol yn cynnwys: Maetheg Anifeiliaid, Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid, Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid, Paratoi at weithio yn y Diwydiant Gofal Anifeiliaid a Sgiliau Astudio. 

Mae modiwlau ychwanegol yn cynnwys: Rheolaeth Rhywogaethau Egsotig Caeth a Chyflwyniad i Fioleg Forol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau’r dystysgrif gall myfyrwyr llwyddiannus wneud cais i symud ymlaen i lefel pump y radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid a graddau anrhydedd. Mae’r llwybrau cyflogaeth yn amrywiol gan gynnwys gwaith sŵ, anifeiliaid anwes, da byw a gwaith cadwraeth.

Dull asesu

Mae'r asesu'n amrywiol ac yn addas ar gyfer gofynion modiwlau ar-lein unigol ac yn cynnwys:  

Traethodau, cyflwyniadau, adroddiadau ysgrifenedig, adroddiadau astudiaethau achos, ymchwil/arsylwadau ymarferol annibynnol, portffolios ymchwil, cyflwyniadau seminar.

Gofynion Mynediad

Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n arddangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o’r rhaglen.  Bydd angen cymhwyster lefel tri gyda gradd pas neu uwch ar fyfyrwyr sy'n cychwyn astudio ac, yn ddelfrydol, byddant wedi ymgymryd â rhywfaint o brofiad gwaith gydag anifeiliaid neu yn meddu ar brofiad cysylltiedig â'r diwydiant neu ardystiad cyfwerth. Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed.  

Bydd myfyrwyr hŷn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant.  

Costau Ychwanegol

Mae’r cwrs addysg uwch hwn yn gymwys i gael cymorth ariannol drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae’r ffioedd yr un peth â’r ffioedd addysg uwch safonol a gellir dod o hyd iddynt ym mholisi ffioedd AU y coleg.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB