Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 1 Flwyddyn

  • Campws Aberystwyth

Gall gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus gynnig llwybr ystyrlon a gwerth chweil sy’n canolbwyntio ar wasanaethu’r gymuned a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

Bydd y cwrs yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a bydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd.  Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o swyddi ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog.  Mae Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector. 

Nodweddion y Rhaglen

Cyflwynir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr agored a chewch gyfle hefyd i ymweld â gweithleoedd a chyflogwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus.   Bydd siaradwyr ymweliadol ac arbenigwyr hefyd yn dod i’r coleg i siarad â chi am yr hyn y maen nhw’n ei wneud yn y gwasanaethau cyhoeddus. Yn ogystal, cewch y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol. 

Cynnwys y Rhaglen

Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o swyddi ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog.  Bydd Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd.  Gallai’r cwrs hwn fod yn llwybr mynediad i’r cymhwyster Gwasanaethau Cyhoeddus L3.

Dull asesu

Caiff unedau naill ai eu hasesu'n fewnol neu'n allanol.   Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. Pearson sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A* - D gyda 2 radd C, un naill ai’n Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu fathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pynciau perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB