Sylfaen mewn Celf a Dylunio Lefel 3 / 4

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 2 Flynedd

  • Campws Aberystwyth

Gall gyrfa mewn celf a dylunio fod yn ddewis cyffrous a boddhaus i unigolion sy’n frwdfrydig dros fynegiant creadigol a gweledol. Mae’n cynnig maes gyrfaol amrywiol sy’n cynnig amryfal gyfleoedd i weithio mewn gwahanol ddiwydiannau a chyfryngau.

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd llawn amser sy’n datblygu ymhellach dealltwriaeth ddyfnach ac ystyriol o Gelf a Dylunio.  Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn yn archwilio deunyddiau, dulliau a phrosesau wrth iddynt adeiladu portffolio o waith. Mae’r cymhwyster hwn gan Gorff Dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL) yn paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio pellach neu gyflogaeth mewn diwydiannau’n cynnwys Graffeg a Darlunio, Celfyddyd Gain, Dylunio 3D, Ffasiwn a Thecstilau a Ffotograffiaeth.  

Mae’r flwyddyn gyntaf yn galluogi myfyrwyr i archwilio ystod o ddisgyblaethau a phrosesau a fydd yn ysbrydoli arbenigedd. Mae’r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar ddatblygu arbenigeddd ar gyfer cynhyrchu corff o waith i’w arddangos a phortffolio gweledol sy’n addas ar gyfer gwneud ceisiadau am gyrsiau gradd a chyfleoedd cyflogaeth.

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o ddatblygiad sgiliau, arbrofi a symbyliad ar draws ystod o ddisgyblaethau. Ei nod yw rhoi cipolwg i chi ar ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol yn ogystal â dealltwriaeth o ystod o ddulliau a sgiliau priodol i ddatrys problemau creadigol cymhleth a chyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd priodol.  Mae hyn yn ei dro yn eich helpu i nodi’r maes penodol o fewn celf a dylunio rydych chi am arbenigo ynddo. 

Mae sylwadau tiwtor a chymheiriaid yn rhoi modd i adfyfyrio’n effeithiol a phriodol ar sgiliau, dulliau, gweithredoedd a chanlyniadau eich gwaith. Mae hyn yn eich annog i gymryd perchnogaeth o’ch dysgu eich hun, eich datblygiad a gwneud penderfyniadau.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio yn cynnwys 13 o unedau sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chrefft, gan gynnwys 2D, 3D, ffasiwn a thecstilau, digidol a gwaith seiliedig ar amser. Cyflwynir 9 uned yn y flwyddyn gyntaf a 4 uned yn yr ail flwyddyn gan gynnwys Prosiect Mawr.

Mae ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol a datblygiad creadigol sgiliau yn ganolog i gyflwyniad y cwrs. Er mwyn cefnogi hyn, rydym yn ymgorffori ymweliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, darlithwyr ymweliadol a gweithdai arbenigol o fewn y cwricwlwm.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol a rhaglen diwtorial wythnosol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau’r Diploma Estynedig lefel tri yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch sy’n cynnwys ystod eang o raddau mewn amrywiaeth o bynciau creadigol, ac mae’n darparu’r sgiliau a all arwain at gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth eraill mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.

Dull asesu

Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u graddio’n fewnol, gyda’r Corff Dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau, Llundain (UAL) yn cymedroli’n allanol ar gyfer y prosiectau mawr terfynol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.     Cewch eich gwahodd i ddiwrnod rhagflas hefyd.

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Diploma Estynedig Lefel 3 feddu ar:

5 TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Saesneg iaith neu Gymraeg (Iaith gyntaf) a mathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L2 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda Theilyngdod neu uwch.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Mae yna ffi o £60.00 ar gyfer deunyddiau yn ystod parhad y cwrs. Gall ymweliadau ag orielau a gweithdai fod yn ychwanegol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Cyrsiau Cysylltiedig


Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB