Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 2 Flynedd

 • Campws Aberystwyth

Mae celfyddydau perfformio yn cynnig llwybr gyrfaol amrywiol yn y diwydiant celfyddydau creadigol sy'n ddiwydiant cysylltiedig â'r cyfryngau sy'n tyfu'n gyflym.

Addysgir ein cwrs celfyddydau perfformio gan staff hynod frwdfrydig sydd â phrofiad o berfformio yn y West End a phrofiad perfformio rhyngwladol mor bell i ffwrdd â Berlin a’r Dwyrain Canol.

Os ydych chi’n frwd dros naill ai actio, canu, dawnsio neu ddarparu cymorth technegol tu ôl i’r llenni, yna mae’r cwrs hwn gan gorff dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL) i chi. Bydd yn darparu ac yn caniatáu i chi ddatblygu a thanategu eich gwybodaeth o’r holl ddisgyblaethau perfformio, gan eich paratoi i hybu eich gyrfaoedd dewisol, i symud ymlaen i’r brifysgol, conservatoire, ysgol ddrama neu ddawns neu hyd yn oed y gweithle.

Rhoddir cyfleoedd i chi ddatblygu ac ehangu eich creadigrwydd, i gynyddu eich profiad o amrywiaeth o ddisgyblaethau perfformio ynghyd â phrofiadau yn y diwydiant. Mae hwn yn gwrs tra ymarferol sy’n eich galluogi i ddod yn unigolyn creadigol, hyderus, sy’n hyfforddi o fewn strwythur sy’n ysgogol, ymestynnol ac sy’n darparu proses bontio gefnogol o astudio cyffredinol i astudio mwy arbenigol.  

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i ysgolion galwedigaethol neu brifysgol ac yn y pen draw i fyd gwaith. Bydd ein cwrs yn dysgu’r sgiliau technegol i chi i wneud i'ch gwaith sefyll allan a byddwn yn rhoi’r wybodaeth a’r ysbrydoliaeth, ac yn bennaf oll yr hyder i chi archwilio eich perfformiad a’ch syniadau artistig creadigol eich hun.  

Mae gennym ddull hyblyg, gyda ffocws ar wneud eich syniadau a’ch gwaith creadigol yn unigryw ac yn ganolbwyntiedig ar y diwydiant. Byddwch yn edrych ar ystod o ddisgyblaethau mewn celfyddydau perfformio megis actio, canu, dawnsio a theatr gorfforol, theatr gerdd a pherfformiad safle-benodol. Hefyd mae yna bwyslais cryf tuag at greu a dyfeisio eich perfformiadau eich hun.

Mae gennym gysylltiadau a chyfleoedd cyfoethogi ardderchog sy’n caniatáu i chi weithio’n rheolaidd gyda chwmnïau theatr a dawns ymweliadol o bob cwr o Brydain. 

Mae gennym ddwy stiwdio ymarfer dawns/perfformiad eang ynghyd â rigiau goleuadau llawn, seddau ar ogwydd, drychau, ystafelloedd newid a storfa dechnegol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio yn cynnwys 12 uned dros ddwy flynedd, sydd yn cwmpasu er enghraifft:

 • Egwyddorion perfformiad
 • Ymgysylltu â chynulleidfa
 • Paratoi ar gyfer dilyniant
 • Datblygu sgiliau perfformio a chynhyrchu

Mae’r rhaglen celfyddydau perfformio lefel tri ddwy flynedd hon yn cynnwys datblygu sgiliau mewn celfyddydau cynhyrchu megis goleuo, sain a rheolaeth llwyfan, sy’n integredig yn yr holl brosiectau perfformiad.

Mae perfformiadau diweddar yn cynnwys:

 • Antigone
 • Chicago 
 • Ganllath o’r Copa
 • The Lion, The Witch and The What?
 • Macbeth
 • Treigl Amser
 • Cabaret 
 • 1984
 • Sweeney Todd
 • Hamlet
 • Amadeus
 • Love, Desire and Need
Dilyniant a Chyflogaeth

Mae graddedigion y cwrs hwn yng Ngholeg Ceredigion wedi datblygu eu hyfforddiant ymhellach yn rhai o’r canlynol:

Academi Emile Dale, Ysgol Actio Guildford (GSA), Academi Paratoi i Berfformio (PPA), Trinity Laban, Prifysgol Chichester, LIPA, Prifysgol Edge Hill, Prifysgol Roehampton, Ysgol Celfyddydau Drama Rose Bruford, Prifysgol Falmouth, Prifysgol Bournemouth, Prifysgol Bath Spa, Prifysgol Brighton, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Montfort, Ysgol Cerdd a Drama Guildhall. 

Mae dysgwyr bellach wedi mynd ymlaen i weithio gyda:

Pina Bausch Tanztheatre, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. (Diversions), National Theatre of Wales, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Arad Goch. Cyngerdd Les Misérables Llundain, cyfres Pitch Battle (BBC1), cwmni Living Pictures.

Mae dysgwyr yn cael cyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddi gyda sefydliadau megis Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Arad Goch a chwmni dawns Sbardun Gwreiddiol.

Dull asesu

Asesir unedau yn fewnol. Hefyd byddwch yn creu prosiect perfformiad ar y cyd ym mlwyddyn un a phrosiect estynedig terfynol ym mlwyddyn dau.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Saesneg iaith neu Gymraeg (Iaith gyntaf) a mathemateg. Neu fod wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.

Bydd angen i bob ymgeisydd fynychu gweithdy a chyfweliad ac arddangos potensial ac addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd pob dysgwr yn dilyn llwybr sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu dillad priodol ar gyfer gwaith ymarferol. Darperir canllawiau pellach ar ddechrau’r cwrs.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB