Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Dysgu ar-lein

Darpariaeth Cwrs

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig dros 2000 o gyrsiau trwy ddysgu ar-lein a dysgu cyfunol, y gellir cael mynediad i lawer ohonynt yn fyd-eang. Caiff ein cyrsiau ar-lein eu hardystio a’u hachredu gan ystod eang o gyrff dyfarnu gan gynnwys; Highfield, Axelos, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Agored Cymru, City and Guilds, a llawer mwy. Mae pob un o’n cyrsiau ar-lein yn cynnwys cymorth gan unigolyn go iawn ar ben draw e-bost neu alwad fideo.

Amdanon ni

Agorodd Coleg Rhithwir Coleg Sir Gâr ei ddrysau rhithwir am y tro cyntaf yn 1998, gan gynnig nifer fach o gyrsiau TG. Ers datblygiad technoleg, sydd wedi newid meddylfryd pobl tuag at ddysgu ar-lein a'r gallu i gynnig ein cyrsiau yn fyd-eang, rydym wedi datblygu ein darpariaeth i gynnig ystod gyffrous o gyrsiau achrededig. Yn fwy diweddar, mae cyrsiau dysgu ar-lein a dysgu cyfunol wedi dod yn norm yn y rhan fwyaf o gyfadrannau, yn hytrach nag eistedd o fewn eu cyfadran eu hunain.

Rydym yn cynnig Hyfforddiant Cwmni ac Unigolyn

Rydym yn darparu ar gyfer y cwmni neu'r sefydliad yn ogystal â'r unigolyn, gan weithio'n agos gyda'n myfyrwyr, cyflogwyr a'n hymgynghorwyr gyrfa i gefnogi anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Yn ogystal â chael detholiad o dros 2000 o gyrsiau yn barod ar gyfer cofrestru, rydym hefyd yn ysgrifennu, llunio a datblygu cyrsiau e-ddysgu dwyieithog pwrpasol i fodloni anghenion penodol ein partneriaid a’n cyflogwyr lleol. Beth am ofyn i ni am ddyfynbris heddiw.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB