Tystysgrif Ran-amser mewn Trin Gwallt

Cipolwg

 • Rhan Amser

 • 1 Flwyddyn

 • Campws Aberteifi

Mae trin gwallt yn ddewis gyrfaol poblogaidd a gwerth chweil i unigolion sy’n frwdfrydig dros steilio gwallt a helpu a chynghori cleientiaid.

Mae'r cwrs rhagflas cyffrous, lefel dau rhan-amser hwn, wedi'i gynllunio ar gyfer y rheiny sydd ag uchelgais i weithio yn y diwydiant trin gwallt. Mae'n cwmpasu'r holl driniaethau trin gwallt sylfaenol a bydd yn rhoi sail dda i chi allu symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch.

Wrth ddysgu yn salon hyfforddi masnachol y coleg byddwch yn datblygu’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer eich llwybr gyrfa fel trinydd gwallt. Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu arbenigedd ymarferol a gwybodaeth hanfodol am y diwydiant.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n caniatáu i chi gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith mewn amgylchedd salon trin gwallt go iawn.

Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Mae'r dystysgrif lefel dau hon yn cynnwys yr elfennau gofynnol i weithio'n effeithiol fel trinydd gwallt gan gynnwys lliwio a goleuo gwallt, steilio a gwisgo gwallt a gweithio yn y diwydiant gwallt.

Nodweddion y Rhaglen

Cynhelir y cwrs rhan-amser hwn dros un diwrnod yr wythnos.

Mae’r coleg yn rhedeg salon hyfforddi masnachol sy’n agored i’r cyhoedd ac sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi, gan ganiatáu i chi gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. 

Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio, gosod targedau a datblygiad unigol. 

Byddwch yn cymryd rhan mewn rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan gynnwys teithiau a digwyddiadau ynghyd â chymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs trin gwallt lefel dau yn cynnwys unedau gorfodol a gyflwynir dros flwyddyn yn rhan-amser:

 • Y grefft o drin gwallt
 • Ymgynghoriad cleient ar gyfer gwasanaethau gwallt
 • Dilyn ymarfer iechyd a diogelwch yn y salon
 • Gweithio yn y diwydiant gwallt
 • Siampŵo a chyflyru’r gwallt a chroen y pen
 • Lliwio a goleuo gwallt
 • Torri gwallt menywod
Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i gwrs lefel uwch, prentisiaeth ac yn y pen draw i waith fel trinydd gwallt iau. 

Mae ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Byddai dilyniant i gwrs diploma lefel dau neu mewn salonau masnachol neu'n gweithio mewn diwydiannau fel teledu, ffilm, theatr a'r cyfryngau, llongau gwyliau, cwmnïau gwneud wigiau, siopau barbro a hunangyflogaeth.

Dull asesu

Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

 • Arholiad ymarferol
 • Asesiadau parhaus
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau ysgrifenedig
Gofynion Mynediad

Bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu mewn cyfweliad fodd bynnag mae angen agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil galwedigaethol. 

Mae arnom angen o leiaf pedwar TGAU ar raddau A* i D gyda dwy radd C, gydag un naill ai'n Gymraeg (iaith gyntaf)/ Saesneg neu fathemateg.  Neu rydym yn derbyn cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.

Costau Ychwanegol

Ffi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £275 (band K).

Cewch fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform.  Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn a gellir rhoi cyngor yn y cyfweliad.

Trefnir amrywiol deithiau trwy gydol y flwyddyn academaidd sy'n ymwneud â'r diwydiant gwallt, y bydd gofyn i chi dalu cyfraniad tuag atynt.

Cyrsiau Cysylltiedig


Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB