Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol a Gweini bwyd a Diod

Cipolwg

  • Rhan Amser

  • 2 Flynedd

  • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - Campws Caerfyrddin

Mae coginio proffesiynol a lletygarwch yn yrfa heriol ond gwerth chweil gyda phosibiliadau gyrfaol sy’n ymestyn cyn belled â gweithio mewn bwytai, gwestai, sbâu a hyd yn oed llongau gwyliau.

Ble bynnag y gweinir bwyd o ansawdd, mae angen rhywun i’w greu a’i weini.

Mae’r cwrs hwn yn garreg sarn i’r ysgol honno lle gallwch sianelu eich brwdfrydedd am fwyd i fod yn amser gwerth chweil o dwf personol a datblygu sgiliau.

Mae'r cwrs ymarferol hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu hyder a’u sgiliau cyfathrebu.  Hefyd, byddwch yn meistroli’r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i roi cychwyn ar yrfa yn y celfyddydau coginio neu letygarwch.

Mae’r cwrs yn borth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn i symud ymlaen i raglen lefel dau mewn coginio proffesiynol gwasanaeth bwyd a diod, neu i gyflogaeth. Hefyd bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith. 

Nodweddion y Rhaglen

Elfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae'r holl ddysgwyr yn rhedeg y gwasanaeth ym Mwyty Maes y Parc neu Aberista, y bwytai hyfforddi ar y safle ar ein campysau yn Aberteifi ac Aberystwyth. Yma byddwch yn cael golwg realistig ar alwadau gweithio yn y diwydiant arlwyo mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Bydd staff profiadol yn dysgu sgiliau coginio a gweini bwyd i chi trwy arddangosiadau bywiog a sesiynau sgiliau ymarferol.  Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi’r sgiliau hyn ar waith. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddatblygu'r sgiliau sylfaenol mewn arlwyo trwy archwilio'r dulliau coginio sydd eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu bwyd Ffrengig traddodiadol.

Mae'r rhaglen Gwasanaeth Bwyd yn caniatáu i ddysgwyr ennill gwybodaeth am y diwydiant gwasanaeth bwyd trwy ddetholiad o unedau wedi'u teilwra at ofynion gweinydd proffesiynol, o waith bar, gwasanaeth coffi arbenigol a derbyn arian.

Dilyniant a Chyflogaeth

Cewch ddigon o gymorth wrth ddatblygu eich sgiliau gwasanaeth cwsmer a sgiliau a thechnegau cegin, a bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y llwybrau sy’n agored i chi yn y diwydiant.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Coginio Proffesiynol lefel dau, a’r cyrsiau Bwyd a Diod Proffesiynol lefel dau. 

Dull asesu

Asesir yr unedau trwy arsylwi ar waith ymarferol yn ein bwytai hyfforddi ac arholiadau coginio ymarferol a osodir gan y corff dyfarnu. Yn ogystal, rhaid i ymgeiswyr gwblhau cwestiynau gwybodaeth greiddiol yn llwyddiannus. Gall y cwestiynau hyn fod ar ffurf ysgrifenedig neu wedi’u recordio gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau, prosiectau, neu aseiniadau ysgrifenedig estynedig.

Gofynion Mynediad

Graddau TGAU A*-G mewn naill ai Cymraeg (Iaith gyntaf) neu Saesneg a bydd mathemateg o fantais. Mae cyfweliad llwyddiannus hefyd yn ofynnol.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Bydd rhaid prynu iwnifform lawn sy'n cadw at reoliadau diogelwch bwyd a chod gwisg y coleg, gwerslyfr a set o gyllyll. Gellir prynu'r rhain trwy ein cyflenwr enwebedig, neu gellir derbyn iwnifform a chyfarpar a brynwyd yn flaenorol gyda chaniatâd tiwtor y cwrs.  

Mae gwibdeithiau addysgol gartref a thramor hefyd yn cael eu cynnig i ddysgwyr ar y cwrs hwn.  Gellir cynnig profiad gwaith heb unrhyw gost ychwanegol i’r dysgwr. Hefyd, cynigir cymhwyster Diogelwch Bwyd lefel dau heb unrhyw gost ychwanegol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB