Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol a Gweini bwyd a Diod

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 1 Flwyddyn

  • Campws Aberystwyth ac Aberteifi

Mae coginio proffesiynol a lletygarwch yn yrfa heriol ond gwerth chweil gyda phosibiliadau gyrfaol sy’n ymestyn cyn belled â gweithio mewn bwytai, gwestai, sbâu a hyd yn oed llongau gwyliau.

Ble bynnag y gweinir bwyd o ansawdd, mae angen rhywun i’w greu a’i weini.

Ymunwch â ni a sianelwch eich brwdfrydedd am fwyd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad sgiliau a chreadigrwydd coginiol. 

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am wella eu sgiliau coginio a'u hyder.

Mae’n borth i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel dilyniant i raglen lefel tri mewn coginio proffesiynol, gwasanaethau lletygarwch neu i mewn i gyflogaeth neu brentisiaeth.

Byddwch yn paratoi ystod o seigiau a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau cyllyll, a gwybodaeth am amrywiaeth o ddulliau coginio a thechnegau paratoi bwyd.  Byddwch hefyd yn dysgu sut i baratoi a gweini diodydd i safon broffesiynol ac yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen mewn amgylchedd gwasanaeth bwyd.

Nodweddion y Rhaglen

Elfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae'r holl ddysgwyr yn rhedeg y gwasanaeth ym Mwyty Maes y Parc neu Aberista, y bwytai hyfforddi ar y safle ar ein campysau yn Aberteifi ac Aberystwyth. Yma byddwch yn cael golwg realistig ar alwadau gweithio yn y diwydiant arlwyo mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Byddwch yn datblygu sgiliau coginio a gweini bwyd wrth weithio gyda staff profiadol trwy arddangosiadau bywiog a sesiynau sgiliau ymarferol.  Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi’r sgiliau hyn ar waith. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen coginio proffesiynol yn rhoi cyfle i ymgeiswyr wella eu profiad a’u sgiliau mewn arlwyo wrth archwilio coginio trwy ystod o unedau seiliedig ar fwyd, o gig, pysgod a dofednod i bwdinau, crwst a chacennau.

Mae'r rhaglen gwasanaeth bwyd yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am y diwydiant gwasanaeth bwyd trwy ddetholiad o unedau wedi'u teilwra at chef de range mewn sefydliad gwasanaeth bwyd o safon uchel, o ddatblygu gwybodaeth am win a diodydd i rywfaint o theatr bwrdd a rheoli derbynfa.

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddwch yn datblygu eich sgiliau gweithio mewn tîm, gwasanaeth cwsmer a sgiliau a thechnegau’r gegin, a bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y diwydiant lletygarwch a’r ystod eang o lwybrau posibl oddi fewn iddo.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y Diploma lefel tri mewn Coginio Proffesiynol a’r rhaglen Goruchwylio Gwasanaeth Bwyd a Diod Proffesiynol neu i gyflogaeth neu brentisiaeth.

Dull asesu

Asesir yr unedau trwy arsylwi ar waith ymarferol yn ein bwytai hyfforddi ac arholiadau coginio ymarferol a osodir gan y corff dyfarnu. Yn ogystal, rhaid i ymgeiswyr gwblhau cwestiynau gwybodaeth greiddiol yn llwyddiannus. Gall y cwestiynau hyn fod ar ffurf ysgrifenedig neu wedi’u recordio gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau, prosiectau, neu aseiniadau ysgrifenedig estynedig.

Gofynion Mynediad

Cwblhau cymhwyster lefel un mewn coginio proffesiynol neu lefel un gwasanaethau lletygarwch yn llwyddiannus.  Hefyd caiff dysgwyr sydd â phrofiad blaenorol yn y diwydiant eu croesawu a’u hystyried.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Bydd rhaid prynu iwnifform lawn sy'n cadw at reoliadau diogelwch bwyd a chod gwisg y coleg, gwerslyfr a set o gyllyll. Gellir prynu'r rhain trwy ein cyflenwr enwebedig, neu gellir derbyn iwnifform a chyfarpar a brynwyd yn flaenorol gyda chaniatâd tiwtor y cwrs.  

Mae gwibdeithiau addysgol gartref a thramor hefyd yn cael eu cynnig i ddysgwyr ar y cwrs hwn.  Gellir cynnig profiad gwaith heb unrhyw gost ychwanegol i’r dysgwr.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB