Slide 1
Cyfleoedd Nawdd

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn croesawu cefnogaeth gan noddwyr corfforaethol i helpu cynnal a datblygu’r ddarpariaeth o’r radd flaenaf i bobl ein rhanbarth yn Ne-orllewin Cymru.

Slide 1
Cyfleoedd Nawdd

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn croesawu cefnogaeth gan noddwyr corfforaethol i helpu cynnal a datblygu’r ddarpariaeth o’r radd flaenaf i bobl ein rhanbarth yn Ne-orllewin Cymru.

Mae llawer o fusnesau’n falch i allu rhoi rhywbeth nôl i’r gymuned y maen nhw’n gweithredu ynddi. Mae nawdd diwydiant yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn parhau i gael mynediad i’r adnoddau gorau ac astudio o fewn yr amgylchedd dysgu gorau posibl.

Pam Ddylen Ni Ymwneud  Nawdd?


Rydyn ni’n credu ei fod yn bwysig bod pob cwmni yn creu cyswllt a chynnig cefnogaeth i’w cymuned leol.

Mae cymunedau’n cefnogi busnesau; mae noddi yn ffordd wych o ddweud diolch trwy helpu eraill i gael mynediad i adnoddau dysgu gwych; yn y pen draw byddwch chi’n cefnogi datblygiad economaidd y rhanbarth ar lefel sylfaenol.

Gall creu cyswllt rhwng eich sefydliad â’n colegau hefyd helpu i godi ymwybyddiaeth o waith eich sefydliad.

Beth Alla I Noddi?


Gallwch chi ddewis noddi unrhyw beth o gyfraniad bach i gronfa galedi’r myfyrwyr i drefniant nawdd yn fwy, er enghraifft noddi’r Seremonïau Graddio neu noddi ardal o fewn y coleg fel ein Theatr yr Efail, Campfa Chwaraeon, Salonau Gwallt a Bwyty

Gall nawdd fod ar ffurf cyfraniad ariannol, darparu cyfarpar a deunyddiau neu ddarparu siaradwyr arbenigol i wella profiadau dysgu’r myfyrwyr.

Dyma ychydig o’r cyfleoedd noddi posibl:

Digwyddiadau

Seremoni Raddio – digwyddiad blynyddol ym mis Gorffennaf sydd â mwy na tua 2000 o gyfranogwyr

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr a Staff  – digwyddiadau blynyddol i gydnabod a dathlu cyflawniadau dysgwyr a staff o fewn ein meysydd cwricwlwm a rhaglenni.

Cyfarpar neu Adnoddau

Mae ein Coleg bob amser yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr yn gweithio gydag adnoddau a chyfarpar gorau’r sector.

Gall nawdd neu roddion helpu ein cefnogi i ddarparu adnoddau ychwanegol a fyddai fel arall y tu hwnt i’n cyllidebau cyfyngedig; mae mynediad i dechnoleg flaengar y sector ac adnoddau cyfarpar yn gallu gwella profiad dysgu myfyriwr yn sylweddol ac agor allan amrywiaeth ehangach o gyfleoedd gwaith ar ddiwedd ei gwrs.

Rhaglenni’r Coleg

Mae rhai noddwyr yn dewis noddi rhaglenni penodol yn y Coleg sydd â chysylltiad uniongyrchol â’u busnes. Mae yna ystod eang iawn o raglenni sy’n golygu ar gyfer y rhan fwyaf o sectorau diwydiant y bydd yna gyfle priodol.

Cronfa Galedi’r Myfyrwyr

Mae rhai noddwyr yn dymuno cyfrannu at gronfa galedi’r myfyrwyr sy’n caniatáu i’r Coleg gefnogi myfyrwyr drwy amserau anodd er mwyn eu cynnal ar eu cyrsiau pan fod ganddynt amgylchiadau personol anodd i ddygymod â nhw.

Os hoffech chi drafod unrhyw gyfleoedd nawdd, mae croeso i chi gysylltu â

Naldo Diana
Ymgysylltu â Busnes ac Arloesedd
01554 748115
Naldo.diana@colegsirgar.ac.uk
Gorffennaf 06, 2020

Cefnogi Busnes

Mawrth 01, 2019

CompTIA A+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Mawrth 01, 2019

CompTIA Network+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Mawrth 01, 2019

CompTIA Security+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Gorffennaf 06, 2020

Cyfleoedd Nawdd

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB