Slide 1
Slide 1

Cefnogi Busnes


Gydag enw da am ein gwaith gyda busnes, rydyn ni’n darparu ystod o wasanaethau arbenigol i gefnogi eich anghenion busnes. Gan weithio gyda chyflogwyr, mae gennym hanes nodedig o gyflwyno hyfforddiant arloesol a chefnogaeth mewn cydweithrediad â diwydiant preifat a'r sector cyhoeddus.

O hyfforddiant a achredir yn broffesiynol a chyrsiau hyfforddiant pwrpasol i gyngor a chefnogaeth busnes, gallwn ni gefnogi datblygiad sgiliau yn eich sefydliad er mwyn helpu eich pobl a’ch busnes i ffynnu.

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau a hyfforddiant mewn ystod eang o feysydd pwnc a gan ein bod wedi ein lleoli yng nghanol De-orllewin Cymru, rydyn ni mewn sefyllfa strategol i gynnig cefnogaeth i’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ar draws y rhanbarth a thu hwnt. 

Sylwadau oddi wrth gyflogwyr:


Bwydydd Gower View

"Rydyn ni wedi gweithio gyda Choleg Sir Gâr ers peth amser bellach, yn uwchsgilio ein gweithlu amrywiol mewn cymwysterau Iechyd a Diogelwch. Mae’r tîm Datblygu Busnes wedi bod yn wych i gydweithio â nhw; yn trefnu hyfforddiant ar ein safle i fodloni ein hanghenion busnes gydag amserau cychwyn cynnar a hyfforddwyr sy’n wybodus ac yn barod i ymaddasu. Edrychwn ymlaen at barhau i adeiladu ar ein perthynas a chynyddu ymhellach proffil y diwydiant Bwyd a Diod fel dewis gyrfaol."

Adam Davies - Rheolwr Cyllid

WRPA - Parc Y Scarlets

"Rydyn ni’n cadw llygad ar agor yn gyson am gyfleoedd newydd ac amrywiol ar gyfer ein haelodau i helpu datblygu sgiliau newydd a chael blas ar fyd gwaith, y tu hwnt i’w hamgylchedd rygbi beunyddiol.

Roedd y cwrs barista a drefnwyd gan Goleg Sir Gâr ar y cyd â chwmni Coaltown Coffee, nid yn unig yn addysgiadol i’r aelodau a wnaeth fynychu ond roedd hefyd yn ymarferol, yn rhyngweithiol ac yn llawer o hwyl yn ogystal. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Choleg Sir Gâr ar fwy o gyrsiau hyfforddiant yn y dyfodol."

Nerys Henry, Rheolwr Datblygiad Personol WRPA (Scarlets)

Oes angen help arnoch?

01554 748344
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â bdi@colegsirgar.ac.uk
Members of the Llanelli Scarlets rugby squad visit local business Coaltown Coffee

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB