Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cwrs yn darparu rhaglen astudio heriol ac eang, sy’n cyfuno dysgu academaidd ac ymchwil ag astudiaethau achos o’r byd go iawn.  Bydd myfyrwyr nid yn unig yn dysgu am offer busnes, technegau a chysyniadau ond byddant hefyd yn datblygu arbenigedd hanfodol.  Gellir ennill sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr trwy gydol y cwrs gyda llawer o dasgau yn ymwneud â gwaith tîm ac arweinyddiaeth, gwytnwch, a rheoli prosiectau.

Bydd y cwrs hwn yn agor nifer o gyfleoedd a gall arwain at amrywiaeth eang o swyddi yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.  

Yn ogystal, mae’r cwrs yn caniatáu i ddysgwyr archwilio a datblygu meddylfryd a sgiliau entrepreneuraidd trwy ddatblygu syniad busnes yn arddull Dragon’s Den.

Mae Coleg Ceredigion yn gweithio’n agos gyda busnesau lleol i ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr gan ddefnyddio senarios realistig ar gyfer dysgu a gwaith asesu sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddarganfod yr amgylchedd busnes ar lefel leol yn ogystal ag yn rhyngwladol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Mae'r cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y cyfleoedd ehangach y gall cymhwyster busnes eu darparu trwy gyfres o weithgareddau dan arweiniad  dysgwyr ac sydd wedi’u hwyluso gan diwtoriaid.  Mae’r rhain yn cynnwys ymgysylltu â busnesau lleol, gwaith tîm, tasgau arwain, a rheoli digwyddiadau gyda chyfleoedd posibl i gymryd rhan mewn lleoliad dramor yn ogystal â chwilio am gyfleoedd lleoliad gwaith yn yr ardal leol.   

Mae siaradwyr ymweliadol ac entrepreneuriaid sy'n dod i mewn i'r coleg yn darparu enghreifftiau byd go iawn o heriau busnes a chyfle i ddysgu mwy am fusnes gan arweinwyr busnes profiadol.  Gyda ffocws cryf ar Gymru a’i lle yn y byd mae digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol a chyfleoedd busnes a’u datblygu. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen ddysgu'n cwmpasu'r meysydd cynnwys canlynol:

 • Rheolaeth
 • Busnes rhyngwladol
 • Marchnata
 • Cyllid
 • Amgylcheddau Busnesau

Dyluniwyd yr unedau dewisol i gefnogi dilyniant i gyrsiau busnes mewn addysg uwch ac i gysylltu â meysydd galwedigaethol perthnasol.  Maent yn cwmpasu meysydd cynnwys fel:

 • Adnoddau Dynol
 • Cyfrifyddu
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Marchnata
 • Y Gyfraith
 • Adwerthu

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar graidd o wybodaeth rheolaeth busnes, sgiliau a dealltwriaeth.  Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio rheolaeth busnes ar lefel gradd neu radd arbenigol sy'n gysylltiedig â busnes, megis rheoli digwyddiadau, rheoli adnoddau dynol, neu farchnata.  Fel arall, mae cyflogaeth mewn amrywiaeth o broffesiynau megis rheolaeth, gwasanaethau ariannol, marchnata, adwerthu neu wasanaethau cyhoeddus yn opsiwn. 

Mae'r cwrs hefyd yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr gysylltu gyda, a mynd ar drywydd rolau o fewn busnesau SME (bach a chanolig eu maint), dechrau busnesau arloesol newydd, elusennau, sefydliadau nid er elw a chyrff anllywodraethol, yn ogystal â throi syniad gwych i mewn i fusnes eich hun.

Asesu'r Rhaglen

Asesir y cwrs trwy ystod o fformatau asesu, gan ddibynnu ar y pwnc, gan ddefnyddio un o'r dulliau asesu hyn. 

 • Asesiadau allanol a gymerir o dan amodau rheoledig penodol, wedi'u marcio gan Pearson.     
 • Mae gwaith ac aseiniadau a asesir yn fewnol yn amodol ar ddilysu safonau yn

Gofynion y Rhaglen

Bydd arnoch angen pum TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg. Neu, gwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc galwedigaethol perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.