Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dwy flynedd Lefel 3 yw hon sy'n anelu at roi’r cyfle i'r dysgwr ddatblygu ei wybodaeth, ei ddealltwriaeth a'i sgiliau mewn amrywiaeth o feysydd pwnc sy'n gysylltiedig â'r gwasanaethau cyhoeddus. 

 Bydd yn rhoi golwg realistig i'r dysgwr ar y gwasanaethau cyhoeddus fel amgylchedd gwaith gwerth chweil.Mae’r rhaglen yn cynnwys pum uned orfodol ac unedau opsiynol a fydd yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd megis Trosedd a'r Gyfraith, yn ogystal ag unedau sy'n caniatáu cyfleoedd i gynnal ymchwil i yrfaoedd y Gwasanaethau Cyhoeddus sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Rhaglen Nodweddion

• Mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr ehangu eu hastudiaeth mewn meysydd sy'n gysylltiedig â’r gwasanaethau cyhoeddus ag iwnifform, yn ogystal ag annog datblygiad meithrin hyder, gwaith tîm a gwytnwch sy'n ofynion hanfodol ar gyfer cyflogaeth o fewn y gwasanaethau cyhoeddus.

• Mae'r cwrs yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n darparu dilyniant i addysg uwch neu gyflogaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Cymwysterau Cenedlaethol Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer dilyniant i gymwysterau lefel uwch megis Graddau neu Ddiplomâu Cenedlaethol Uwch. Byddai gyrfaoedd sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r Diploma a'r Diploma Estynedig yn cynnwys Swyddog yr Heddlu, Ymladdwr Tân, Parafeddyg, aelod o Luoedd EM, Cyllid a Thollau EM, sefydliadau gwasanaethau cymunedol a sefydliadau sy'n gysylltiedig â gwasanaethau brys.

Dull Asesu

Mae asesu parhaus, monitro gwaith cwrs ac aseiniadau'n cyfrif tuag at y dyfarniad terfynol.

Gofynion Mynediad

Fel rheol bydd angen i ddysgwyr gael o leiaf 5 TGAU gradd A* - C gan gynnwys naill ai Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg. Rhoddir ystyriaeth hefyd i fyfyrwyr gyda chymwysterau galwedigaethol cyfatebol a pherthnasol.

Mae mynediad i ddysgwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran. Asesir yr holl ymgeiswyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad ar gyfer y cwrs.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB