Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) - Diploma uwch mewn Cyfrifyddu


Corff Dyfarnu:

AAT

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

12 mis

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Pwrpas Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu yw darparu i fyfyrwyr y wybodaeth a'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen ar gyfer symud ymlaen naill ai i gyflogaeth mewn rôl gyfrifyddu neu gyllid, neu i alluogi dilyniant i astudio ymhellach mewn cyfrifeg a chyllid.  Mae'r cymhwyster hwn yn llwybr dilyniant i fyfyrwyr sydd wedi ennill Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu.  Mae hefyd yn addas ar gyfer y rheiny sydd ar lefel ganolradd ac yn edrych i ddatblygu eu sgiliau mewn cyfrifyddu, neu i’r rheiny sydd eisoes wedi dechrau gweithio mewn cyllid ac sydd ag angen ac awydd i ennill cydnabyddiaeth ffurfiol o’u sgiliau.

Rhaglen Nodweddion

Pwrpas y cymhwyster hwn yw sicrhau bod myfyrwyr wedi’u paratoi’n dda er mwyn mynd ymlaen i yrfa mewn busnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol, neu i addysg bellach.  Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn meistroli prosesau ariannol gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifyddu, cadw cyfrifon uwch a chyfrifon terfynol. Byddant hefyd yn deall materion busnes sydd yn ymwneud â threth ar werth (TAW), cyfrifon rheoli, technegau costiadau ac arferion moesegol ar gyfer cyfrifwyr.  Mae'r cymhwyster hwn yn darparu sgiliau meddalwedd pellach trwy hyfforddiant mewn taenlenni ar gyfer cyfrifyddu.  Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r Corff Proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall y sgiliau a ddatblygir trwy’r cymhwyster hwn arwain at waith fel: 

• cynorthwy-ydd cyfrifon 

• goruchwyliwr cyfrifon taladwy a threuliau 

• clerc cyfrifon taladwy 

• cyfrifydd cynorthwyol 

• archwiliwr dan hyfforddiant 

• rheolwr credyd 

• cynorthwy-ydd cyllid 

• swyddog cyllid 

• goruchwyliwr cyflogres 

• ceidwad cyfrifon proffesiynol 

• uwch geidwad cyfrifon 

• cynorthwy-ydd treth. 

Mae cwblhau'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael eu cofrestru fel ceidwad cyfrifon cymwysedig, neu symud ymlaen i lefel Broffesiynol a dod yn aelod llawn o’r AAT ar ôl cyflawni meini prawf yr aelodaeth gyswllt. Mae hefyd yn darparu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gefnogi sefydlu busnes iach.

Dull Asesu

Mae'r asesiadau yn ymarferol ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser.  Mae pob un yn cynnwys ystod o fathau o gwestiynau a fformatau, er enghraifft cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau yn y gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.  Bydd rhai asesiadau yn gofyn am atebion ysgrifenedig, yn arbennig yr asesiad synoptig.

Gofynion Mynediad

Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu.  Fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o lwyddiant, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gyda safon dda mewn Saesneg a Mathemateg.  Mae cyfrifwyr yn gweithio wrth wraidd busnes a disgwylir iddynt allu cyfathrebu gwybodaeth yn glir ac yn briodol i gynulleidfa benodol.  Mae AAT yn argymell bod myfyrwyr yn defnyddio gwiriad AAT Skill trwy aatskillcheck.org i sicrhau eu bod yn barod i gychwyn ar gymhwyster penodol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB