Enable Accessibility Bar

Cadw Cyfrifon AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs hwn yn fan dechrau ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno cychwyn gyrfa mewn cyfrifeg neu gyllid.  Hefyd, gall gefnogi dilyniant gyrfa i’r rheiny sydd eisoes mewn swydd trwy gydnabod yn ffurfiol eu sgiliau mewn cadw cyfrifon â llaw.  Mae’r cwrs hwn yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sylfaen gref o wybodaeth a sgiliau cadw cyfrifon sydd eu hangen i weithio ym maes cyfrifeg a chyllid neu i fynd ymlaen i astudio cadw cyfrifon neu gyfrifeg ar lefel uwch.

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio mewn cyllid, rheiny sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cael seibiant neu’r rheiny sy’n dymuno newid gyrfa. Mae’r cymhwyster yn agored i’r rheiny sydd yn gweithio a’r rheiny nad ydynt ar hyn o bryd mewn swydd. Hefyd, cynigia ddilyniant i fyfyrwyr sydd wedi dechrau astudio cyfrifeg a chadw cyfrifon gyda’r AAT.


Nodweddion y RhaglenByddwch yn datblygu sgiliau cyfrifeg ymarferol yn y system cofnodi dwbl ac wrth ddefnyddio dogfennau a phrosesau cysylltiedig.  Yn ogystal, byddwch yn gallu gwirio trafodion i sicrhau cywirdeb, gwneud cofnodion mewn llyfrau a chyfriflyfrau priodol, a chyfrifo anfonebau gwerthiant a nodiadau credyd.  Byddwch hefyd yn ymdrin â gweithdrefnau cadw cyfrifon mwy cymhleth lefel sylfaen, gan gynnwys delio â ThAW, cysoni a mantolenni prawf, yn ogystal â datblygu eich dealltwriaeth o'r berthynas rhwng y gwahanol gofnodion cyfrifyddu. 

Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk. 


Dilyniant a ChyflogaethByddwch yn datblygu’r sgiliau creiddiol sydd eu hangen yn yr holl rôlau cyfrifeg a chyllid. Byddwch yn cael eich cefnogi i ddefnyddio sgiliau cadw cyfrifon i gyflawni trafodion cyfrifyddu yn hyderus a deall sut i brosesu gwybodaeth ariannol yn unol â gweithdrefnau a threfniadau penodol. Gall Tystysgrif Sylfaen AAT mewn cadw cyfrifon arwain at astudiaeth bellach mewn cadw cyfrifon neu gyfrifeg neu at waith fel:

  • Cynorthwy-ydd clerigol  
  • Ceidwad cyfrifon dan hyfforddiant  
  • Clerc cyfrifon  
  • Cynorthwy-ydd cyllid   
  • Gweinyddwr cyfrifon

Cynnwys y RhaglenDiben Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cadw Cyfrifon yw sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau cadw cyfrifon cadarn sydd eu hangen ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi cyllid.  Mae'r cymhwyster yn cynnwys dwy uned orfodol, a gaiff eu hasesu mewn dau asesiad diwedd uned: 

  •  Trafodion cadw cyfrifon
  •  Rheolyddion cadw cyfrifon

Mae cyflogwyr hefyd yn cyfrannu at ddatblygu cymwysterau AAT.  Mae myfyriwr sy'n pasio asesiad AAT yn pasio prawf o sgiliau go iawn yn y gweithle, wedi'i osod mewn cyd-destun gweithle go iawn ac fe'i hadolygir gan ymarferwyr ac arbenigwyr yn y diwydiant.


Asesu'r RhaglenMae'r asesiadau yn y cymhwyster hwn yn ymarferol ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser.   Cyflwynir i chi ystod o fathau o gwestiynau a fformatau yn yr asesiad. Gall y rhain gynnwys cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau yn y gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.


Gofynion y RhaglenNid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cadw Cyfrifon.  Fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o lwyddiant, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gyda safon dda mewn Saesneg a mathemateg.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol