Enable Accessibility Bar

Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Disgrifiad o'r Rhaglen

Bydd y cwrs gwasanaethau cyhoeddus yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol i chi a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd.  Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o swyddi ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog.  Bydd Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Cyflwynir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr agored a chewch gyfle hefyd i ymweld â gweithleoedd a chyflogwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus.   Bydd siaradwyr ac arbenigwyr gwadd hefyd yn ymweld â'r coleg i siarad â chi am eu profiadau. Hefyd bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.

Cynnwys y Rhaglen

Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o swyddi ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog.  Bydd Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd. 

Asesu'r Rhaglen

Caiff unedau naill ai eu hasesu'n fewnol neu'n allanol.   Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. Pearson sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen pedwar TGAU arnoch ar raddau A* i D gyda dwy radd C, gydag un naill ai'n Gymraeg (iaith gyntaf)/Saesneg neu fathemateg.  Neu byddwn yn derbyn cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol