Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes

Disgrifiad o'r Rhaglen

Y cwrs hon yn rhoi rhaglen astudio eang a heriol i chi trwy gyfuniad o astudiaeth academaidd a ffocws ymarferol ar y byd go iawn. 

Byddwch yn datblygu arbenigedd hanfodol, sgiliau trosglwyddadwy, technegau, cysyniadau, damcaniaethau a gwybodaeth o bob rhan o'r sector cyfan gan ddysgu gwybodaeth gyffredinol am reoli busnes. 

Bydd y cwrs hwn yn agor nifer o gyfleoedd a gall arwain at amrywiaeth eang o swyddi yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. 

Gellir ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr trwy gydol y cwrs gyda llawer o dasgau yn ymwneud â gwaith tîm ac arweinyddiaeth. Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd trwy ddatblygu eich syniad busnes eich hun, mewn arddull Dragons' Den.  

Mae Coleg Ceredigion yn gweithio'n agos gyda busnesau lleol i ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr gan ddefnyddio senarios realistig ar gyfer gwaith aseiniad.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Mae'r cwrs yn eich paratoi chi am y cyfleoedd ehangach y gall cymhwyster busnes ei darparu trwy gynnig cyfres o weithgareddau a arweinir gan ddysgwyr a hwylusir gan diwtoriaid.  Mae'r rhain yn cynnwys ymgysylltu â busnesau lleol, gwaith tîm, tasgau arwain a rheoli digwyddiadau gyda chyfleoedd posibl i gymryd rhan yng nghynllun Erasmus ar gyfer lleoliad dramor yn ogystal â chyfleoedd lleoliad gwaith yn yr amgylchedd busnes lleol.  Mae siaradwyr gwadd ac entrepreneuriaid sy'n dod i mewn i'r coleg yn darparu enghreifftiau o'r byd go iawn o heriau busnes a chyfle i ddysgu mwy am fusnes gan arweinwyr profiadol.  Gyda ffocws cryf ar Gymru a'i lle yn y byd mae digon o gyfleoedd i chi i gymryd rhan mewn, a hefyd, datblygu gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol a chyfleoedd busnes.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen ddysgu'n cwmpasu'r meysydd cynnwys canlynol:

 • Rheolaeth
 • Busnes rhyngwladol
 • Marchnata
 • Cyllid
 • Amgylcheddau Busnesau

Dyluniwyd yr unedau dewisol i gefnogi dilyniant i gyrsiau busnes mewn addysg uwch ac i gysylltu â meysydd galwedigaethol perthnasol.  Maent yn cwmpasu meysydd cynnwys fel:

 • Adnoddau Dynol
 • Cyfrifyddu
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Marchnata
 • Y Gyfraith
 • Adwerthu

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar graidd o wybodaeth rheolaeth busnes, sgiliau a dealltwriaeth.  Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio rheolaeth busnes ar lefel gradd neu radd arbenigol sy'n gysylltiedig â busnes, megis rheoli digwyddiadau, rheoli adnoddau dynol, neu farchnata.  Fel arall, mae cyflogaeth mewn amrywiaeth o broffesiynau megis rheolaeth, gwasanaethau ariannol, marchnata, adwerthu neu wasanaethau cyhoeddus yn opsiwn. 

Mae'r cwrs hefyd yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr gysylltu gyda, a mynd ar drywydd rolau o fewn busnesau SME (bach a chanolig eu maint), dechrau busnesau arloesol newydd, elusennau, sefydliadau nid er elw a chyrff anllywodraethol, yn ogystal â throi syniad gwych i mewn i fusnes eich hun.

Asesu'r Rhaglen

Asesir y cwrs trwy ystod o fformatau asesu, gan ddibynnu ar y pwnc, gan ddefnyddio un o'r dulliau asesu hyn. 

 • Asesiadau allanol a gymerir o dan amodau rheoledig penodol, wedi'u marcio gan Pearson.     
 • Mae gwaith ac aseiniadau a asesir yn fewnol yn amodol ar ddilysu safonau yn

Gofynion y Rhaglen

Bydd arnoch angen pum TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg. Neu, gwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc galwedigaethol perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.