Enable Accessibility Bar

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r fframwaith hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y proffesiwn cyfrifeg.  Mae prentisiaeth sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lefel dau lle mae'r dysgwr yn ennill wrth ddysgu.  Byddwch yn cael eich cyflogi fel prentis ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth. Byddwch hefyd yn cael eich rhyddhau am ddydd i fynychu’r coleg a dylech gyflawni’r brentisiaeth sylfaen lefel dau o fewn y raddfa amser gytunedig.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau'r fframwaith Prentisiaeth Uwch, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Bydd myfyriwr sydd yn cwblhau’r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau mewn cofnodi dwbl a bydd yn deall sut i ddefnyddio dyddlyfrau, cyfrifon rheoli a mantolen brawf.  Hefyd, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio pecyn meddalwedd cyfrifyddu, sut i brosesu gwybodaeth ariannol yn unol â gweithdrefnau ac atodlenni’r cwmni, a sut i ddarparu gwybodaeth i gydweithwyr, cyflenwyr a/neu gwsmeriaid yn ôl y gofyn.

Bydd yr AAT yn gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol.  Gall cyfyngiadau aelodaeth fod yn berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.aat.org.uk. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r fframwaith hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y proffesiwn cyfrifeg. Mae prentisiaeth sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lefel dau lle mae'r dysgwr yn ‘ennill wrth ddysgu’.  Bydd y prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth. Caiff y prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni Fframwaith y Brentisiaeth Sylfaen lefel dau o fewn y raddfa amser gytunedig.

Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu:

Mae’r cwrs hwn yn symud ymlaen o gwrs Sylfaen AAT ar lefel dau i lefel uwch o hyfforddiant cyllidol. Mae’r cymhwyster yn cwmpasu agweddau ar gostio y caiff penderfyniadau ariannol eu seilio arnynt, yn ogystal â sgiliau cyllidol lefel uwch.

Byddai’r cwrs hwn o fudd i’r rheiny sy’n gweithio yn y sector cyllid neu bractis cyfrifeg sy’n dymuno symud ymlaen a datblygu sgiliau cyllid a chyfrifeg uwch.

Asesu'r Rhaglen

Mae'r asesiadau yn y cymhwyster hwn yn ymarferol ar gyfrifiadur gyda chyfyngiad amser.  Cyflwynir i chi ystod o fathau o gwestiynau a fformatau yn yr asesiad. Gall y rhain gynnwys cwestiynau amlddewis, cwestiynau llenwi bwlch rhifol, neu ddulliau cwestiynau sy'n dyblygu gweithgareddau yn y gweithle, megis gwneud cofnodion mewn dyddlyfr.

Gofynion y Rhaglen

Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu.  Fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o lwyddiant, rydym yn argymell eich bod yn dechrau eich astudiaethau gyda safon dda mewn Saesneg a mathemateg.  Os oes gan fyfyrwyr unrhyw gymwysterau ysgol neu goleg perthnasol eraill, gradd neu rywfaint o brofiad cyfrifyddu, mewn amgylchiadau penodol efallai bydd y rhain yn caniatáu i fyfyrwyr hawlio eithriadau.