Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd llawn amser sy’n datblygu dealltwriaeth ddyfnach ac ystyriol  o gelf a dylunio. Byddwch yn archwilio deunyddiau, dulliau a phrosesau wrth i chi lunio portffolio proffesiynol o waith. Mae'r cwrs hwn gan Gorff Dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL) hwn yn eich paratoi ar gyfer astudio pellach neu gyflogaeth mewn diwydiannau’n cynnwys graffeg, darlunio, celfyddyd gain, dylunio 3D, ffasiwn a thecstilau a ffotograffiaeth. 

Bydd y flwyddyn gyntaf yn eich annog i archwilio ystod o ddisgyblaethau a phrosesau a fydd yn datblygu’n arbenigedd.  Mae’r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar ddatblygu arbenigeddd ar gyfer cynhyrchu corff o waith i’w arddangos a phortffolio gweledol sy’n addas ar gyfer gwneud ceisiadau am gyrsiau gradd a chyfleoedd cyflogaeth.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o ddatblygiad sgiliau, arbrofi a symbyliad ar draws ystod o ddisgyblaethau.  Ei nod yw rhoi cipolwg i chi ar ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol yn ogystal â chael dealltwriaeth o ystod o ddulliau a sgiliau priodol i ddatrys problemau creadigol cymhleth a chyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd priodol.  Yn ei dro, mae hyn yn eich helpu i adnabod y maes penodol o fewn celf a dylunio y dymunwch arbenigo ynddo. 

Mae sylwadau tiwtor a chymheiriaid yn rhoi modd i adfyfyrio’n effeithiol a phriodol ar sgiliau, dulliau, gweithredoedd a chanlyniadau eich gwaith Mae hyn yn eich annog i gymryd perchnogaeth o’ch dysgu eich hun, eich datblygiad a gwneud penderfyniadau.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys 13 o unedau sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau celf, dylunio a chrefft, gan gynnwys 2D, 3D, ffasiwn a thecstilau a digidol a gwaith seiliedig ar amser.  Cyflwynir 9 uned yn y flwyddyn gyntaf a 4 uned yn yr ail flwyddyn gan gynnwys prosiect mawr.

Mae ymchwil, ymwybyddiaeth gyd-destunol a datblygiad creadigol sgiliau yn ganolog i gyflwyniad y cwrs hwn.  Er mwyn cefnogi hyn, rydym yn ymgorffori ymweliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, darlithwyr ymweliadol a gweithdai arbenigol o fewn y cwricwlwm.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol a rhaglen diwtorial wythnosol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau’n llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch sy’n cynnwys ystod eang o raddau mewn amrywiaeth o bynciau creadigol, ac mae’n darparu’r sgiliau a all arwain at gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth pellach mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.  Cewch eich cefnogi drwy gydol eich prosesau ymgeisio am radd neu gyflogaeth.

Asesu'r Rhaglen

Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u graddio’n fewnol, gyda’r corff dyfarnu cwrs hwn gan Gorff Dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL) ar gyfer y prosiectau mawr terfynol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w cyfweliad. 

Asesir addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn y cyfweliad ac yn ogystal cewch wahoddiad i ddod i ddiwrnod rhagflas.

Ar gyfer y diploma estynedig lefel tri bydd angen i chi gael:

Pump TGAU graddau A* i C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg. Neu gwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Mae yna ffi o £60 ar gyfer deunyddiau yn ystod parhad y cwrs. Gall ymweliadau ag orielau a gweithdai olygu costau ychwanegol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB