Enable Accessibility Bar

Ffotograffiaeth Safon Uwch Gyfrannol

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r rhaglen A2 yn adeiladu ar brofiad y dysgwyr yn ystod UG Ffotograffiaeth sef blwyddyn gyntaf y cwrs ac sy’n cwblhau i’r Safon Uwch lawn yn yr ail flwyddyn. 

Ar y cam hwn cewch eich annog i ddilyn eich diddordebau gweledol eich hun ac i barhau i ddwysáu eich dealltwriaeth o ffotograffiaeth.  Mae’r rhaglen yn anelu atoch yn datblygu eich creadigrwydd gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pobl sydd â diddordeb ym mhotensial ffotograffiaeth ar gyfer rhesymau amrywiol megis cofnodi eiliadau penodol, cipio eu hamgylchedd neu wella eu dealltwriaeth dechnegol o ffotograffiaeth a’u sgiliau digidol. 

Gall y cwrs fod yn ffordd ardderchog o wella hyfedredd digidol ac mae’n berthnasol i lawer o rolau swyddi newydd a datblygol yn yr economi.


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y cwrs gan ffotograffwyr proffesiynol â llawer o flynyddoedd o brofiad.  Byddwch yn dysgu dulliau analog a digidol o wneud delweddau gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant, yn bennaf Adobe Photoshop a Lightroom.  Lleolir y cwrs mewn stiwdios â chyfrifiaduron, meddalwedd a chyfleusterau goleuo cyfoes. Cewch eich annog i gael eich camerâu eich hun ond gallwch gael benthyg camerâu, lensys, goleuadau a chyfarpar arall y coleg er mwyn bwrw ymlaen gyda’ch astudiaethau. Rhan sylweddol o’r cwrs - a gymhellir ac a hyrwyddir ar gyfer yr holl ddysgwyr, yw ymweliadau ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai er mwyn ehangu eich profiad dysgu.


Dilyniant a ChyflogaethMae ail flwyddyn y rhaglen ddwy flynedd yn adeiladu ar ran UG gyntaf y cwrs. Mae’r rhaglen yn anelu atoch yn datblygu eich dealltwriaeth o ffotograffiaeth a delweddau digidol a’u potensial ar gyfer gwaith celfyddyd gain a gwaith masnachol hefyd. Fel y cyfryw, mae prosiectau myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu galluoedd unigolion i symud ymlaen i gyrsiau gradd mewn ffotograffiaeth neu bynciau tebyg, neu i gyfleoedd gyrfaol o fewn meysydd megis cyhoeddi (traddodiadol ac ar-lein hefyd), hysbysebu, y cyfryngau a ffilm.  Anogir a darperir cyfleoedd allanol a chystadlaethau er mwyn i’r holl ddysgwyr gael profiad o gyfleoedd allgyrsiol o fewn cyd-destunau proffesiynol a chaiff yr holl ddysgwyr eu cadw’n gyfoes o ran arddangosfeydd cyfredol.


Cynnwys y RhaglenMae’r ail flwyddyn A2 yn cynnwys dau brosiect, mae’r cyntaf yn seiliedig ar waith cwrs ac mae’r myfyriwr yn gweithio’n annibynnol drwy drafodaeth â’r tiwtor.  Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i thema dros gyfnod estynedig ac mae hyn yn caniatáu iddynt greu ymchwiliadau manwl a sylweddol.  Mae pynciau’n aml yn cynnwys testunau megis yr amgylchedd, hunaniaeth, cymuned a ffasiwn/dylunio. Mae’r ail brosiect yn seiliedig ar themâu a osodir gan y bwrdd arholi a chaiff ei asesu drwy uned aseiniad reoledig.


Asesu'r RhaglenLefel UG 100% gwaith cwrs yn canolbwyntio ar y portffolio 

Lefel A2 76% Gwaith cwrs, 24% Asesiad Rheoledig.


Gofynion y RhaglenBydd hi’n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed gael o leiaf pum TGAU graddau A* - C.

Bydd angen i chi fod â diddordeb mewn ffotograffiaeth a bydd enghreifftiau o’ch gwaith yn ddefnyddiol, fel hefyd TGAU mewn celf. Dylai pob myfyriwr feddu ar radd C neu uwch mewn Saesneg Iaith.

Dylai myfyrwyr hefyd feddu ar radd C neu uwch mewn pwnc perthynol, er enghraifft celf a dylunio. Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r maes cwricwlwm.


Costau YchwanegolStudents are provided with a print credit each term but will need to add to this as they progress. We can provide cameras to students without one, but it is advisable for each student to have a DSLR of their own. Student