Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio

Disgrifiad o'r Rhaglen

Os ydych chi’n frwdfrydig naill ai am actio, canu, dawnsio neu ddarparu cymorth technegol, yna gallai’r cwrs hwn fod i chi!  Bydd yn darparu ac yn caniatáu i chi ddatblygu a thanategu eich gwybodaeth o’r holl ddisgyblaethau perfformio, gan eich paratoi i hybu eich gyrfaoedd dewisol, i symud ymlaen i’r brifysgol, conservatoire, ysgol ddrama neu ddawns neu hyd yn oed y gweithle neu brentisiaeth.

Rhoddir cyfleoedd i chi ddatblygu ac ehangu eich creadigrwydd i gynyddu eich profiad o amrywiaeth o ddisgyblaethau perfformio ynghyd â phrofiadau yn y diwydiant.  Mae hwn yn gwrs tra ymarferol sy’n eich galluogi i ddod yn unigolyn creadigol, hyderus, sy’n hyfforddi o fewn strwythur sy’n ysgogol, ymestynnol ac sy’n darparu proses bontio gefnogol o astudio cyffredinol i astudio mwy arbenigol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i ysgolion galwedigaethol neu brifysgol ac yn y pen draw i fyd gwaith.  Byddwn yn dysgu’r sgiliau technegol i chi i wneud i'ch gwaith sefyll allan a byddwn yn rhoi’r wybodaeth a’r ysbrydoliaeth - ac yn bennaf oll yr hyder i chi, i archwilio eich perfformiad a’ch syniadau artistig creadigol eich hun.  

Mae gennym ddull hyblyg, gyda ffocws ar wneud eich syniadau a’ch gwaith creadigol, yn unigryw ac yn ganolbwyntiedig ar y diwydiant.  Byddwch yn astudio ystod o ddisgyblaethau mewn celfyddydau perfformio megis actio, canu, dawnsio a theatr gorfforol, theatr gerdd a pherfformiad safle-benodol. Hefyd mae yna bwyslais cryf tuag at greu a dyfeisio eich perfformiadau eich hun.

Mae gennym gysylltiadau a chyfleoedd cyfoethogi ardderchog sy’n caniatáu i chi weithio’n rheolaidd gyda chwmnïau theatr a dawns ymweliadol o bob cwr o Brydain.  

Mae gennym ddwy stiwdio ymarfer dawns/perfformiad eang ynghyd â rigiau goleuadau llawn, seddau ar ogwydd, drychau, ystafelloedd newid a storfa dechnegol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys 12 uned dros ddwy flynedd, gan gynnwys:

 • Egwyddorion perfformiad
 • Ymgysylltu â chynulleidfa
 • Paratoi ar gyfer dilyniant 
 • Datblygu sgiliau perfformio a chynhyrchu

Mae’r rhaglen ddwy flynedd hon yn cynnwys datblygu sgiliau mewn celfyddydau cynhyrchu megis goleuo, sain a rheolaeth llwyfan, sy’n integredig yn yr holl brosiectau perfformiad.

Mae perfformiadau diweddar yn cynnwys:

 • Antigone
 • Chicago 
 • Ganllath o’r Copa
 • The Lion, The Witch and The What? 
 • Macbeth
 • Treigl Amser
 • Cabaret 
 • 1984
 • Sweeney Todd
 • Hamlet

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cymhwyster hwn yn eich paratoi ar gyfer astudio ar lefel uwch mewn ysgolion arbenigol a phrifysgolion. 

Mae rhai o’n graddedigion wedi symud ymlaen gyda’u hyfforddiant yn rhai o’r ysgolion a phrifysgolion canlynol:

Academi Emile Dale, Ysgol Actio Guildford (GSA), Academi Paratoi i Berfformio (PPA), Trinity Laban, Prifysgol Chichester, LIPA, Prifysgol Edge Hill, Prifysgol Roehampton, Ysgol Celfyddydau Drama Rose Bruford, Prifysgol Falmouth, Prifysgol Bournemouth, Prifysgol Bath Spa, Prifysgol Brighton, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Montfort, Ysgol Cerdd a Drama Guildhall. 

Mae rhai myfyrwyr wedi hybu eu gyrfaoedd gyda:

Pina Bausch Tanztheatre, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. (Diversions), National Theatre of Wales, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Arad Goch. Cyngerdd Les Misérables Llundain, cyfres Pitch Battle (BBC1), cwmni Living Pictures.

Byddwch yn cael cyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddi gyda sefydliadau megis Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Arad Goch a chwmni dawns Sbardun Gwreiddiol.

Asesu'r Rhaglen

Asesir unedau yn fewnol. Hefyd byddwch yn creu prosiect perfformiad ar y cyd ym mlwyddyn un a phrosiect estynedig terfynol ym mlwyddyn dau.

Gofynion y Rhaglen

Bydd arnoch angen pump TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg. Neu byddwn yn derbyn cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.

Bydd angen i bob ymgeisydd fynychu gweithdy a chyfweliad ac arddangos potensial ac addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu dillad priodol ar gyfer gwaith ymarferol. Darperir canllawiau pellach ar ddechrau’r cwrs.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol