Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y rhaglen ddysgu hon yn eich galluogi i ennill cymhwyster galwedigaethol perthynol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.   

Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi eu cyfarparu â’r cyfarpar a’r offer diweddaraf a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Nod y rhaglen yw rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.  

Bydd y rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr.  Neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen.


Nodweddion y RhaglenPan fyddwch yn cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, cewch y cyfle i symud ymlaen i’r diploma lefel tri mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn yng Ngholeg Ceredigion. 

Fel arall, gallai llwyddiant ar y cwrs ddarparu llwybr at brentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant modurol.

Byddwch hefyd yn dilyn llwybr sgiliau lle byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Os nad oes eisoes gennych y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch, byddwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol gan ddibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Dilyniant a ChyflogaethMae cyfradd lwyddiant y rhaglen yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae'n darparu dilyniant naill ai i raglen diploma lefel tri mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur neu raglen brentisiaeth sylfaen.

Os oes gennych y rhagofynion angenrheidiol, cewch yr opsiwn i drosglwyddo i brentisiaeth sylfaen tra eich bod ar y rhaglen, os dymunwch wneud hynny.  


Cynnwys y RhaglenMae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

  • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda
  • Rolau swyddi cefnogi
  • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur 
  • Cynnal a chadw arferol 
  • Unedau a chydrannau injan 
  • Unedau a chydrannau trydanol    
  • Unedau a chydrannau siasi      
  • Unedau a chydrannau llinell yriant  

Asesu'r RhaglenAsesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy: asesiadau amlddewis ar-lein, asesiadau ysgrifenedig ac arsylwadau tasgau ymarferol.


Gofynion y RhaglenBydd angen i chi gael pedwar TGAU ar raddau A* i D arnoch gyda dwy radd C, gydag un naill ai'n Gymraeg (iaith gyntaf) / Saesneg neu fathemateg.  

Neu gwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.  

Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant

Oherwydd y gwaith ymarferol a wneir fel rhan o'r rhaglen, dylai fod gan ymgeiswyr iechyd corfforol da a deheurwydd rhesymol.    

Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i ganfod eu haddasrwydd, ar gyfer y rhaglen.  


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol