Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen lawn amser hon yn darparu llwybr dysgu lefel mynediad i gynnal a chadw cerbydau ysgafn a rolau eraill sydd ar gael yn y diwydiant gwerthu ceir.  Mae'r rhaglen hon yn defnyddio cymwysterau sy’n ennyn diddordeb a chymell ac yn cyfuno sgiliau a gwybodaeth.

Bydd dysgwyr yn ystod y rhaglen yn dysgu i gynnal a chadw ac atgyweirio gwahanol fathau o gerbydau (ceir, faniau ac ati), gosod ac ailosod rhannau a theiars, a gweithio ar gerbydau hybrid yn ddiogel.


Nodweddion y RhaglenFel dysgwr llawn amser, disgwylir i chi fynychu’r coleg ar 3 diwrnod yr wythnos ar gyfer sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol. 


Dilyniant a ChyflogaethByddai dilyniant o'r rhaglen hon yn symud ymlaen i lefel dau, gan weithio tuag at ddod yn dechnegydd modurol cymwys llawn.


Cynnwys y Rhaglen  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol mewn ystod eang o dechnoleg cerbydau.
  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol sy'n rhoi'r theori tu ôl i'r tasgau ymarferol a wneir.
  • Ymweliadau â gwerthwyr masnachfraint lleol, sioeau a gweithgynhyrchwyr.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. 


Asesu'r RhaglenCaiff unedau eu hasesu’n ymarferol yn y gweithdy trwy arsylwi arferion gwaith a thrwy brofion ysgrifenedig ac ar-lein ar gyfer y wybodaeth theori.


Gofynion y RhaglenGraddau TGAU A* i G mewn naill ai Cymraeg (Iaith gyntaf) neu Saesneg, bydd Mathemateg a Gwyddoniaeth o fantais.

Cyfweliad llwyddiannus.

Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol