Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Chwaraeon

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r Diploma Lefel 2 BTEC mewn Arwain Drwy Chwaraeon yn gymhwyster sy'n gysylltiedig â gwaith.   Drwy roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth werthfawr sydd eu heisiau yn y gweithle i chi, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle i chi wella eich cyflogadwyedd a symud ymlaen yn eich gyrfa ddewisol.  Mae'r cwrs yn gymysgedd o weithgareddau theori ac ymarferol a fydd yn datblygu eich gwybodaeth mewn arwain chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenBydd cyfleoedd i ennill profiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau.    Byddwch yn datblygu eich hyder mewn hyfforddi trwy gynllunio a rhedeg digwyddiadau.  Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau a gwella eich profiad trwy deithiau ac ymweliadau sy'n berthnasol i'r diwydiant Chwaraeon a Gweithgareddau. Mae ffocws cryf ar roi cyfle i ddysgwyr gymhwyso eu dysgu mewn gweithgareddau ymarferol.


Dilyniant a ChyflogaethGall y cwrs hwn arwain at gyflogaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn estyn eich astudiaeth o chwaraeon, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer cymwysterau academaidd a galwedigaethol neu brentisiaethau ar lefel 3. Mae gyrfaoedd sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â chwaraeon yn cynnwys: cynorthwywyr canolfannau chwaraeon a hamdden, hyfforddi a datblygu chwaraeon, dillad a chyfarpar chwaraeon, cyfryngau chwaraeon, hyfforddwyr ffitrwydd.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs Diploma Lefel 2 mewn Arwain Chwaraeon yn cynnwys 5 uned sy’n cwmpasu Trefnu ac Arwain Gweithgareddau Chwaraeon, Sgiliau Technegol ac Ymwybyddiaeth Dactegol mewn Chwaraeon, Maeth ar gyfer Perfformiad Chwaraeon, Busnes mewn Chwaraeon a Threfnu Digwyddiad Chwaraeon. 

Mae pob uned wedi'i chynllunio i gynorthwyo'r dysgwr i ddatblygu sgiliau arwain a threfnu wrth wella ei berfformiad chwaraeon, iechyd a lles ei hun


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl unedau yn y cymhwyster eu hasesu drwy asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Mae gan bob uned ddeilliannau dysgu penodedig a meini prawf asesu.


Gofynion y Rhaglen4 TGAU graddau A* i D gyda 2 radd C, gydag un naill ai yn y Gymraeg (iaith gyntaf)/Saesneg neu Fathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L1 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.

Nid yw lefel uchel o allu chwaraeon yn ofyniad gorfodol ar gyfer y cwrs er bod diddordeb a gwybodaeth gefndirol am amrywiol chwaraeon yn ddymunol. 

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.