Cofrestru a Chyfweliadau Addysg Bellach llawn amser

Eleni rydyn ni'n dechrau arni’n gynnar ac yn eich gwahodd i gofrestru neu gael eich cyfweld ym mis Mehefin a mis Gorffennaf.

Gobeithiwn y bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi gan wybod bod eich dyfodol yn sicr cyn i chi ymlacio ar eich gwyliau haf.

Bydd cofrestru a chyfweliadau yn cychwyn o ddydd Mercher 30 Mehefin ac yn parhau tan ddydd Mawrth 13 Gorffennaf.     

Os ydych wedi gwneud cais am gwrs llawn amser gyda ni y mis Medi hwn byddwch yn derbyn e-bost a neges destun yn fuan yn eich gwahodd i'r Coleg, naill ai i gofrestru neu am gyfweliad ynghylch cofrestru, gydag amser a diwrnod penodol.

Mae'n bwysig eich bod yn cadw at yr amserlen hon fel y gallwn sicrhau bod niferoedd cyfyngedig ar y campws ar unrhyw un adeg (yn unol â chyfyngiadau Covid). Bydd hefyd yn gwneud y broses gofrestru a chyfweld yn ddiffwdan i chi!

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi i'r campws yn y cyfnod cyn dechrau blwyddyn academaidd 2021-22.   

Sylwch fod cofrestru ar raglenni ar lefelau uwch yn amodol ar fodloni gofynion mynediad, ond gallwch fod yn hyderus bod gennym ystod eang iawn o raglenni ar bob lefel i ddiwallu anghenion pawb.  Mae rhai rhaglenni hefyd yn gofyn am wiriadau DBS ar gyfer addasrwydd, er enghraifft, os ydych chi'n gweithio gyda phlant.   

Slide 1
What is an Apprenticeship?

If you are already employed and would like to improve your skills and knowledge to progress in your chosen career, then an apprenticeship could be the perfect route for you.

Slide 1
What is an Apprenticeship?

If you are already employed and would like to improve your skills and knowledge to progress in your chosen career, then an apprenticeship could be the perfect route for you.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB