Cwrs Hyfforddiant Niceic I Osodwyr Pympiau Gwres Domestig

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae cwrs Pympiau Gwres Domestig yr NICEIC wedi'i gynllunio i roi'r sgiliau perthnasol i beirianwyr gwresogi a phlymio i’w galluogi i: ddylunio, gosod, profi, comisiynu, trosglwyddo, gwasanaethu a chanfod diffygion mewn systemau pympiau gwres ffynhonnell daear ac aer.

Cipolwg

  Rhan Amser

  4 diwrnod
13eg Mehefin, 24ain Mehefin
11eg Gorffennaf, 18fed Gorffennaf

  Thermal Earth Capel Hendre

Nodweddion y Rhaglen


Bydd y cwrs a ariennir yn llawn yn cynnwys gwybodaeth am ystod eang o bynciau gan gynnwys egwyddorion gweithio sylfaenol systemau pympiau gwres. Mae’r cwrs hwn wedi'i gynllunio, ac yn cael ei gyflwyno, yn unol â meini prawf diweddaraf NOS/QFC a gofynion cynllun MCS.

Cynnwys y Rhaglen


  • Gofynion rheoliadau/safonau perthnasol yn ymwneud â gosod ymarferol,
  • Profi, a gweithgareddau comisiynu ar gyfer gwaith gosod pympiau gwres,
  • Egwyddorion dylunio sylfaenol ar gyfer dyluniad cylched gasglu 'dolen gaeedig' pympiau gwres o’r ddaear a meintiau cydrannau, cynlluniau gosod cylchedau casglu 'dolen agored' pympiau gwres sy’n defnyddio dŵr.

Cyfrifiadau colli gwres dyluniadau ar gyfer anheddau domestig a chyfrifo allbwn ynni o reiddiaduron traddodiadol gan ystyried y lefel ynni is a gynhyrchir gan bympiau gwres.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y llywodraeth yn darparu grantiau i annog perchnogion eiddo i osod systemau gwresogi carbon isel fel pympiau gwres, trwy'r Cynllun Uwchraddio Boeleri 2022 - 2025. Bydd y grantiau hyn yn helpu perchnogion eiddo i fynd i’r afael â’r gost ymlaen llaw sy’n gysylltiedig â thechnolegau gwresogi carbon isel. Bydd y cynllun yn agored i eiddo domestig ac annomestig bach yng Nghymru a Lloegr o 2022 - 2025.

Gofynion Mynediad


Er mwyn mynychu, rhaid i chi feddu ar y canlynol:
● NVQ Lefel 2 mewn plymio neu Wresogi ac Awyru (domestig) neu gyfwerth
● Tystysgrif cymhwysedd ar gyfer gosod systemau dŵr poeth heb fentiau
● Cymhwyster Rheoliadau Dŵr a gymeradwyir gan WRAS
● Cymhwyster Effeithlonrwydd Ynni a roddwyd gan Gorff achrededig 17024 UKAS
● Cymhwyster Iechyd a Diogelwch a achredwyd yn annibynnol sy'n cwmpasu Gweithio ar Uchder, CoSHH a chymwysterau Codi a Chario

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB