Ardystiad Swyddogol Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA CySA+ (CSO-002 Cyfres Seiberddiogelwch)

Cost y cwrs: £714

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cwrs ar-lein dadansoddwr seiberddiogelwch CompTIA (CySA+) yn ardystiad gwerthwr-niwtral, a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n defnyddio dadansoddeg ymddygiadol i wella cyflwr cyffredinol diogelwch TG trwy atal, canfod a brwydro yn erbyn bygythiadau seiberddiogelwch. CySA+ yw'r ardystiad dadansoddwr diogelwch mwyaf diweddar sy'n ymdrin â bygythiadau datblygedig yn yr oes ddigidol.

Cwmpesir pynciau amrywiol yn y cwrs hwn gan gynnwys pwysigrwydd data a deallusrwydd bygythiol, arferion gorau sicrhau caledwedd, defnyddio technegau fforensig digidol sylfaenol a phwysigrwydd hela bygythiadau yn rhagweithiol. Mae pynciau eraill a gwmpesir yn cynnwys pwysigrwydd preifatrwydd a diogelu data, pwysigrwydd fframweithiau, polisïau, gweithdrefnau a rheolaethau, rheoli bygythiadau, rheoli bregusrwydd, ymateb i ddigwyddiadau seiber a phensaernïaeth diogelwch a setiau offer.

Mae'r cwrs hwn yn paratoi dysgwyr i fod yn barod ar gyfer yr Arholiad CompTIA CySA+ CS0-002 wedi'i ddiweddaru, a’i basio. Mae’n rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i ddysgwyr lwyddo yn y diwydiant seiberddiogelwch.

Cipolwg

  Mynediad am 12 mis

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r CompTIA CySA+ yn gwrs lefel canolradd a bydd yn adeiladu ar y wybodaeth a gaiff dysgwyr yn yr ardystiadau sgiliau craidd. Os yw unigolion yn weithwyr proffesiynol TG neu seiberddiogelwch sy'n edrych i adeiladu eu portffolio a'u set sgiliau, yna’r cymhwyster CySA+ yw'r cymhwyster perffaith i'w ychwanegu at y CV.

Gofynion Mynediad

Mae dealltwriaeth sylfaenol o gyfrifiaduron a rhwydweithiau yn fuddiol. Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol gan fod y cwrs yn ymdrin yn fanwl â'r holl bynciau.

Dilyniant

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn galluogi dysgwyr i weithio mewn amrywiaeth o swyddi gan gynnwys Dadansoddwr Diogelwch TG, Arbenigwr Seiberddiogelwch, Dadansoddwr Bygythiadau, Peiriannydd Diogelwch a Dadansoddwr Bregusrwydd a Seiberddiogelwch.

Cost

£714

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB