Slide 1
Beth yw Prentisiaeth?

Os ydych chi eisoes wedi’ch cyflogi a hoffech chi wella eich sgiliau a’ch gwybodaeth er mwyn symud ymlaen yn eich gyrfa ddewisol, yna gallai prentisiaeth fod y llwybr perffaith i chi.

Slide 1
Beth yw Prentisiaeth?

Os ydych chi eisoes wedi’ch cyflogi a hoffech chi wella eich sgiliau a’ch gwybodaeth er mwyn symud ymlaen yn eich gyrfa ddewisol, yna gallai prentisiaeth fod y llwybr perffaith i chi.

Prentisiaethau - Cyflogwyr


Cynllunnir prentisiaethau o gwmpas anghenion eich busnes a gallant helpu i drawsffurfio eich sefydliad trwy gynnig llwybr i fachu talent newydd ffres.

Gall fod yn gyfle i uwchsgilio aelod presennol o’r staff neu gyflogi aelod newydd sbon o’r tîm i ymuno â’ch gweithlu.

Os ydych chi’n dewis ailhyfforddi aelodau o’ch staff neu gyflogi prentis, gall helpu gyda:

 • Lleihau costau busnes
 • Datblygu gweithlu medrus proffesiynol
 • Darparu cyfleoedd i ehangu eich busnes
 • Gwella cynhyrchiant
 • Meithrin talent i wella eich gwasanaethau
 • Rhoi hwb creadigol i’ch busnes
 • Adeiladu sylfeini busnesau cryfach
 • Ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol
Ailhyfforddi

Oes gennych chi aelodau staff presennol sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau newydd fydd o fantais i’ch busnes?

Staff newydd

Rydyn ni’n hyderus y gallwn ni helpu chi i ddod o hyd i’r prentis perffaith i ateb eich anghenion busnes.

Beth mae cyflogwyr yn dweud am fanteision prentisiaethau ?

 • Gweithlu mwy ymrwymedig:

  Mae 92% o gyflogwyr sy’n cyflogi Prentisiaid yn credu bod prentisiaethau yn arwain at weithlu mwy brwdfrydig a bodlon

 • Trosiant staff is, lleihad o ran costau recriwtio:

  Mae 83% o gyflogwyr sy’n cyflogi prentisiaid yn dibynnu ar eu rhaglen brentisiaethau i ddarparu’r gweithwyr medrus sydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol

 • Delwedd yn well a boddhad cwsmeriaid yn fwy:

  Mae 81% o ddefnyddwyr yn ffafrio defnyddio cwmni sy’n cymryd prentisiaid

 • Ysbryd cystadleuol cynyddol:

  Mae 80% o’r cyflogwyr hynny sy’n cyflogi prentisiaid yn cytuno eu bod yn gwneud eu gweithle’n fwy cynhyrchiol

Ydych chi’n edrych am brentisiaeth?

Hyfforddi, astudio’n rhad ac am ddim ac ennill cyflog wrth i chi ddysgu

Prentisiaeth Meysydd Sector

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cynnig ystod amrywiol o Brentisiaethau mewn:

 • Cyfrifeg

 • Amaethyddiaeth a Pheirianneg Ar Dir

 • Adeiladu, Crefftau a’r Amgylchedd Adeiledig

 • Blynyddoedd Cynnar, Plant

 • Peirianneg a Gweithgynhyrchu

 • Cadwraeth Amgylcheddol

 • Ceffylau

 • Trin Gwallt

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Lletygarwch ac Arlwyo

 • Adnoddau Dynol

 • TG

 • Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur

 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Nyrsio Milfeddygol

Cysylltwch â’n Tîm Prentisiaethau i drafod yr opsiynau a all gefnogi eich anghenion cyflogaeth yn y dyfodol!

01554 748344
apprenticeship@colegsirgar.ac.uk

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Gorffennaf 06, 2020

Cefnogi Busnes

Mawrth 01, 2019

CompTIA A+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Mawrth 01, 2019

CompTIA Network+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Mawrth 01, 2019

CompTIA Security+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Gorffennaf 06, 2020

Cyfleoedd Nawdd

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB