Slide 1
Slide 1

Prosiectau


Camu ‘Mlaen Sioe Deithiol Menter Wledig


Dan arweiniad Coleg Sir Gâr, mae’r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau llwyddiannus gan gynnwys Wrights Emporium a chwmni Coal Town Coffee lle cafodd y prosiect ei lansio.

Mae Camu ‘Mlaen wedi’i deilwra i fynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan y rheiny mewn ardaloedd gwledig i gael mynediad i hyfforddiant entrepreneuriaeth yn ogystal â mynediad i sgiliau lefel uchel wedi’u hariannu’n llawn a’u teilwra ar gyfer pob unigolyn am ddim.

Oes angen help arnoch?

01554 748344
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a bdi@colegsirgar.ac.uk

AHWW


Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru (AHWW), sefydlwyd i gefnogi diwydiant ffermio Cymru drwy gyflwyno datrysiadau i rai o’i heriau allweddol o ran iechyd a lles anifeiliaid.

www.ahww.cymru

Prosiect Slyri Project


Bydd y prosiect newydd hwn yn lleihau gwastraff fferm mewn modd arloesol ac yn helpu i ddiogelu'r amgylchedd a mynd i'r afael ag effaith y diwydiant amaethyddol ar yr amgylchedd trwy ddatblygu system dihysbyddu a phuro i reoli slyri ar ffermydd.

http://www.slurryprojectwales.co.uk/

Gorffennaf 06, 2020

Cefnogi Busnes

Mawrth 01, 2019

CompTIA A+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Mawrth 01, 2019

CompTIA Network+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Mawrth 01, 2019

CompTIA Security+ (Welsh)

in BDI Courses

by Super User

Gorffennaf 06, 2020

Cyfleoedd Nawdd

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB