Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Addysg Bellach (AB)

Mae yna ystod o gyllid posibl y gallwch chi efallai wneud cais amdano fel myfyriwr addysg bellach (AB).   Fe gewch ddigon o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru trwy gyrchu’r  ddolen hon: 

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ab.aspx 

Yma fe gewch fanylion cymhwysedd a sut i wneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) os ydych chi'n 16-18 oed a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) os ydych chi'n 19 oed neu'n hŷn.

Mae gennym hefyd ffynhonnell cyllid arall i helpu gyda chostau penodol fel cyfarpar cwrs, gofal plant a theithio.   Gallwch wneud cais am y Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) trwy eich Swyddog Lles ar y campws.

Cyllid Addysg Bellach (AB)

Mae yna ystod o gyllid posibl y gallwch chi efallai wneud cais amdano fel myfyriwr addysg bellach (AB).   Fe gewch ddigon o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru trwy gyrchu’r  ddolen hon: 

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ab.aspx 

Yma fe gewch fanylion cymhwysedd a sut i wneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) os ydych chi'n 16-18 oed a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) os ydych chi'n 19 oed neu'n hŷn.

Mae gennym hefyd ffynhonnell cyllid arall i helpu gyda chostau penodol fel cyfarpar cwrs, gofal plant a theithio.   Gallwch wneud cais am y Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) trwy eich Swyddog Lles ar y campws.

Cyllid Addysg Uwch (AU)

Gall cyllid ar gyfer cyrsiau gradd addysg uwch fod yn ddigon i'ch drysu pan fyddwch yn edrych arno gyntaf, ond mae digon o ddeunyddiau ar gael a chymorth gennym ni i'ch tywys drwyddo.

 Un neges allweddol yw nad oes rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd yn syth os yw’n well gennych beidio.

Yn wahanol i addysg bellach lle'r ydych yn gallu gwneud cais am grantiau yn unig, mwy na thebyg y byddwch yn gallu cael benthyciadau hefyd ar raglen addysg uwch.  

Cofiwch mai'r benthyciadau yn unig yr ydych yn eu talu nôl, nid y grantiau a'r bwrsariaethau. Dylai'r wybodaeth isod roi peth arweiniad syml i chi cyn eich bod yn dechrau edrych arno'n fanylach.

Cyllid Llawn Amser

Ffioedd Dysgu

Y ffi ar gyfer cwrs llawn amser yn y coleg eleni yw £9,000.  Fodd bynnag, gallwch gael Benthyciad Ffioedd Dysgu i dalu’r swm llawn ar gyfer ffi’r cwrs.  Caiff hwn ei dalu'n uniongyrchol i'r coleg ar eich rhan gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.  Nid ydych yn debygol o gael y cymorth hwn os oes gennych radd lawn eisoes a byddem yn argymell eich bod yn ffonio Cyllid Myfyrwyr Cymru i gadarnhau hyn.

Costau Byw

Mae yna hefyd fenthyciadau a grantiau ar gael i'ch helpu gyda chostau byw.  Mae faint o Fenthyciad Cynhaliaeth a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru y gallwch ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref ond mae’r rhain yn cael eu talu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc mewn tri rhandaliad, unwaith bob tymor.  Sgroliwch i lawr i waelod y dudalen i weld y siart.

Help Ychwanegol

Efallai y byddwch yn gallu cael help ychwanegol os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu os oes gennych blant neu oedolyn sy'n dibynnu arnoch yn ariannol.  Gallwch hefyd gael help gyda'ch ffioedd gofal plant os ydych yn mynd i gostau ar gyfer yr adegau pan fyddwch yn y coleg.

Ad-daliadau

Rhaid i chi ad-dalu unrhyw Fenthyciad Cynhaliaeth neu Fenthyciad Ffioedd Dysgu yr ydych yn ei fenthyg oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru, ond nid nes eich bod wedi gorffen eich cwrs a bod eich incwm dros £26,000 y flwyddyn.  Caiff yr ad-daliadau eu cymryd oddi ar eich cyflog ac mae'r swm yr ydych yn ei dalu nôl bob mis yn seiliedig ar eich incwm, nid faint ydych wedi'i fenthyg.  Fel canllaw cyflym, byddwch yn talu 9% ar yr hyn yr ydych yn ei ennill dros £26,000.  

Sut i Wneud Cais

Fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn llawer mwy manwl yma: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Cyllid Rhan-amser

Ffioedd Dysgu

Mae'r ffioedd dysgu yn amrywio ar gyfer myfyrwyr rhan-amser ac fel rheol byddant rhywle o gwmpas £1506 i £1806.  Dylai tiwtor eich cwrs neu swyddog lles allu rhoi’r union ffigur i chi os ydych yn ansicr.

Costau Byw

Yn yr un modd â'r ffioedd dysgu, mae'r taliadau costau byw ar gyfer dysgwyr rhan-amser yn is, ond maent yn gweithio ar egwyddor debyg i'r system lawn amser.  Am ragor o wybodaeth, ewch i: 

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-rhan-amser/cyllid-myfyrwyr-ar-gyfer-myfyrwyr-rhan-amser-yn-2020-i-21.aspx


Bwrsariaethau

Mae gan y coleg nifer o fwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser; fodd bynnag, mae arian y bwrsariaethau hyn yn gyfyngedig - felly po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael un. Bydd myfyrwyr fel arfer yn gymwys ar gyfer hyd at un fwrsariaeth coleg yn unig.  Bydd Ymadawyr Gofal yn gymwys ar gyfer hyd at ddwy (ymadawyr gofal ac un arall).  Rhaid gwneud ceisiadau erbyn 1 Tachwedd 2021.   Mae pob bwrsariaeth yn amodol ar eich bod yn bodloni gofynion mynediad, rheolau a rheoliadau’r coleg.   

Darparwyd y wybodaeth ganlynol gan ein Cofrestrfa sydd yn prosesu'r ffurflenni cais.  Bydd y ffurflen gais ar gael ar-lein a darperir gwybodaeth bellach yn ystod y broses gofrestru.  Ar gyfer ymholiadau pellach cysylltwch â: Heledd Edwards 01554 748383 neu heledd.edwards@colegsirgar.ac.uk

 Myfyrwyr Newydd – myfyrwyr blwyddyn gyntaf (Heb fod yn seiliedig ar brawf modd)

Mae’r bwrsariaethau hyn ar gael i fyfyrwyr newydd llawn amser – h.y. myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n byw yn y Deyrnas Unedig ac sy’n cofrestru ar gwrs addysg uwch llawn amser yn y coleg (e.e. Gradd, Gradd Sylfaen neu HND) ac sy’n dal i fynychu ar 1 Chwefror 2022.

Bwrsariaeth Dilyniant Mewnol - £1000 

Mae hon yn daladwy mewn dau randaliad ym mis Mawrth 2022 a mis Mehefin 2022 i fyfyrwyr sydd wedi symud ymlaen yn fewnol o gwrs lefel tri yng Ngholeg Sir Gâr / Coleg Ceredigion. Mae rhaid bod myfyrwyr wedi ymgeisio trwy UCAS a bydd angen iddynt ddyfynnu eu rhif UCAS. 

Bwrsariaeth Dilyniant Ysgolion Partner - £300

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2022 i fyfyrwyr a symudodd ymlaen yn 2021 o ysgol sy’n gydnabyddedig fel partner, h.y. ysgol y mae’r coleg yn cydweithio â hi fel rhan o’r Rhwydwaith 14-19 neu o raglenni ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. 

Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal - £500 

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2022 i fyfyriwr sydd wedi bod yng ngofal yr awdurdod lleol yn flaenorol.  

Bwrsariaeth Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - £500 

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2022 i fyfyrwyr sy’n cwblhau o leiaf un modiwl o’u blwyddyn gyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Bwrsariaeth Gofal Plant - £500 

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2022 i fyfyrwyr sy’n rhieni â dibynyddion (o dan 16 ac mewn addysg lawn amser) sy’n byw yn yr un cyfeiriad â nhw. 

Bwrsariaeth Cwblhad Llwyddiannus - £300 

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2022 i fyfyrwyr sy’n cwblhau eu hasesiadau blwyddyn gyntaf (heb unrhyw gyfeirio) ac sy’n symud ymlaen i ail flwyddyn eu cwrs addysg uwch llawn amser yn y coleg (h.y. Gradd, Gradd Sylfaen neu HND). 

Bwrsariaeth Cludiant Tocyn Bws - £300 

Bydd hon yn talu am bas bws coleg gwerth £300 i’r myfyrwyr hynny sydd ag anawsterau penodol yn ymwneud â chludiant.  Bydd cludiant ar gael ar brif lwybrau teithio'r coleg yn unig ac ni ddarperir cerbydau i gludo myfyrwyr i brif lwybrau teithio'r coleg.

Myfyrwyr yr Ail a’r Drydedd Flwyddyn – (myfyrwyr sy’n parhau - heb fod yn seiliedig ar brawf modd)

Mae nifer gyfyngedig o fwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn, sy’n byw yn y Deyrnas Unedig ac sydd wedi cofrestru ar gwrs addysg uwch llawn amser yn y coleg (e.e. Gradd, Gradd Sylfaen neu HND) ac sy’n dal i fynychu ar 1 Chwefror 2022. 

Bwrsariaeth Cwblhad Llwyddiannus ar gyfer myfyrwyr yr ail flwyddyn  - £300 

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2022 i fyfyrwyr sy’n cwblhau eu hasesiadau ail flwyddyn (heb unrhyw gyfeirio).   Mae hon ar gael i fyfyrwyr ail flwyddyn yn unig. 

Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal - £500 

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2022 i fyfyriwr sydd wedi bod yng ngofal yr awdurdod lleol yn flaenorol.  

Bwrsariaeth Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - £500 

Mae hon yn daladwy ym mis Mehefin 2022 i fyfyrwyr sy’n cwblhau o leiaf un modiwl o’u hail neu drydedd flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Bwrsariaeth Gofal Plant - £500 

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2022 i fyfyrwyr sy’n rhieni â dibynyddion (o dan 16 ac mewn addysg lawn amser) sy’n byw yn yr un cyfeiriad â nhw. 

Bwrsariaeth Cludiant Tocyn Bws - £300 

Bydd hon yn talu am bas bws coleg gwerth £300 i’r myfyrwyr hynny sydd ag anawsterau penodol yn ymwneud â chludiant.  Bydd cludiant ar gael ar brif lwybrau teithio'r coleg yn unig ac ni ddarperir cerbydau i gludo myfyrwyr i brif lwybrau teithio'r coleg. 

Bwrsariaeth Blwyddyn Ryngosod - £300

Mae hon yn daladwy ym mis Mawrth 2022 i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â blwyddyn ryngosod gydnabyddedig fel rhan o’u rhaglen.

Rydyn ni yma i helpu ac rydyn ni am eich cefnogi chi i gyrraedd y man lle mae angen i chi fod.  

Dewch i siarad ag unrhyw aelod o’r tîm lles a gwnawn ein gorau i roi arweiniad i chi a’ch cynghori.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB