Cymorth Dysgu.

Cymorth Dysgu Ar Gyfer Addysg Bellach

Pa fath o gymorth sydd ar gael? 

Bydd cymorth yn cael ei deilwra i’ch anghenion chi.  Dyma rai enghreifftiau o’r cymorth a all fod ar gael:

 • Cymorth darlithwyr arbenigol
 • Mynd i’r afael ag aseiniadau ac ysgrifennu adroddiadau
 • Trefnu a chynllunio gan gynnwys rheoli amser
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd
 • Adolygu ar gyfer arholiadau
 • Asesiad ar gyfer addasiadau arholiad (e.e. amser ychwanegol)
 • Defnyddio technoleg gynorthwyol ac arbenigol
 • Gwella sgiliau prawfddarllen
 • Sgiliau cyfathrebu, emosiynol a chymdeithasol
 • Meithrin hyder gyda gwaith academaidd
 • Proffiliau un dudalen
 • Cymorth 1:1, grŵp bach neu ddosbarth cyfan
 • Mynediad i Gynorthwy-ydd Cymorth Dysgu
 • Cyfeirio at wasanaethau eraill

Technoleg Gynorthwyol 

Mae technoleg gynorthwyol ar gael i gefnogi eich annibyniaeth.  Mae hon ar gael ar bob un o gyfrifiaduron y coleg ac mae’n cynnwys meddalwedd darllen a mapio meddwl.  Yn ogystal, mae gan holl Chromebooks y coleg y cyfleuster i ddefnyddio meddalwedd darllen a theipio llais.  Gallwn roi cyngor i chi a’ch dysgu chi sut i ddefnyddio technoleg gynorthwyol.

Pontio

Mae cynllunio ar gyfer eich cymorth yn y coleg yn bwysig i ni. Rydym yn gweithio’n agos gyda chi, rhieni/gwarcheidwaid, ysgolion ac asiantaethau allanol er mwyn helpu i sicrhau bod eich pontio’n rhedeg yn ddiffwdan.

Cyn cofrestru

 • Rydym yn bresennol mewn Adolygiadau Myfyrwyr ym Mlwyddyn 10 / 11 fel y gallwn gwrdd â chi a chynllunio eich anghenion cymorth. Trefnir hyn trwy Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol, Gyrfa Cymru ac asiantaethau cymorth allanol.
 • Gallwn drafod cymorth a fydd yn cael ei amlinellu yn eich Cynllun Dysgu a Sgiliau neu Gynllun Datblygu Unigol.
 • Gallwn roi gwybodaeth am gyrsiau yn y coleg a chymorth a all fod ar gael.
 • Gallwn ddweud wrthych am Nosweithiau Agored a digwyddiadau rhagflas, lle gallwch gwrdd â staff Cymorth Dysgu a thrafod anghenion cymorth.
 • Rydym yn cynnig ymweliadau â’r campws a sesiynau rhagflas pwrpasol.
 • Gallwn ddarganfod os hoffech chi fod yn rhan o weithgareddau pontio er mwyn gwneud eich trosglwyddiad i mewn i fywyd coleg yn fwy llyfn.

Wrth Wneud Cais, Cyfweld a Chofrestru

Os ydych chi wedi penderfynu dod i'r coleg, mae angen i ni sicrhau ein bod ni’n gallu bodloni eich anghenion cymorth.   

 • Ffurflen Gais - Gallwch roi gwybod i ni ar y Ffurflen Gais fod gennych angen dysgu ychwanegol, anabledd neu angen meddygol. Gallwn drefnu addasiadau i’ch cyfweliad os oes angen. Yn ogystal, gallwch anfon neges e-bost at y Cydlynydd ADY neu Gydlynwyr Cymorth Dysgu’r Campws i drafod a chynllunio ar gyfer addasiadau rhesymol yn ystod y broses gyfweld.
 • Cyfweliad - Hefyd, gallwch roi gwybod i’r person sy’n eich cyfweld os hoffech gael cymorth ar eich cwrs a bod gennych unrhyw anghenion penodol. Os oes tystiolaeth o angen dysgu ychwanegol, anabledd neu gyflwr meddygol, dewch â hi gyda chi er mwyn ein helpu i drefnu eich cymorth.
 • Cofrestru - Bydd staff Cymorth Dysgu ar gael i drafod anghenion cymorth. Bydd gennych gyfle arall i roi gwybod i ni am unrhyw anghenion ar y Ffurflen Gofrestru.
 • Cynefino - Yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf, bydd sesiwn gynefino Cymorth Dysgu yn esbonio’r cymorth sydd ar gael. Mae pob dysgwr yn cwblhau Holiadur Proffil Unigol sy’n rhoi gwybodaeth hanfodol i ni ynghylch sut rydych chi’n dysgu ac i nodi unrhyw anghenion cymorth. 

Sut ydw i'n bwcio apwyntiad?

Os ydych eisoes ar eich cwrs ac yn teimlo eich bod chi angen cymorth gyda gwaith academaidd:

 • Gall tiwtor eich cwrs eich atgyfeirio
 • Cysylltwch â’r Cydlynydd Cymorth Dysgu ar eich campws
 • Galwch heibio’r Parth Astudio ar eich campws
 • Os oes tystiolaeth o angen dysgu ychwanegol, anabledd neu gyflwr meddygol, dewch â hi gyda chi er mwyn ein helpu i drefnu eich cymorth.

I gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â Julia Green (Cydlynydd ADY) julia.green@colegsirgar.ac.uk

 Neu’r Cydlynydd Cymorth Dysgu ar eich campws:  

Campws

Cydlynydd y Campws

Rhif Cyswllt

E-bost

Aberystwyth

Brian Nabney

01970 639700

Brian.nabney@ceredigion.ac.uk

Rhydaman

Laura Main

01554 748325

Laura.main@colegsirgar.ac.uk

Aberteifi

Darren Sykes-Wilks

01239 612032

Darren.sykes-wilks@ceredigion.ac.uk

Y Gelli Aur

Andrea Graydon

01554 748584

Andrea.graydon@colegsirgar.ac.uk

Y Graig

Andrea Sykes

01554 748020

Andrea.sykes@colegsirgar.ac.uk

Ffynnon Job

Alison Howell

01554 748232

Alison.howell@colegsirgar.ac.uk

Phibwrlwyd

Andrea Graydon

01554 748584

Andrea.graydon@colegsirgar.ac.uk

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB