Cynnydd.

Bydd cynllun Cynnydd yn gweithio gyda'r rheiny rhwng 11 a 24 mlwydd oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Nid ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant). Mae'r Coleg yn gallu defnyddio'r prosiect Cynnydd i roi ar waith ystod o fesurau cymorth ychwanegol.

Mae'r prosiect gwerth £19 miliwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a bydd yn rhedeg tan Rhagfyr 31ain 2022. Bydd yn gweithio gydag o gwmpas 4,500 o bobl ifanc ar draws Gorllewin Cymru.

Arweinir Cynnydd gan Gyngor Sir Penfro a'i gyflwyno mewn partneriaeth â chyd-awdurdodau lleol a Cholegau AB ynghyd â Gyrfa Cymru yng Ngheredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Bydd darparwyr hyfforddiant preifat a thrydydd sector hefyd yn cymryd rhan.

Mae gan Goleg Ceredigion dîm prosiect a neilltuwyd yn arbennig i'ch cynghori ar sut y gallwch chi elwa ar y cymorth hwn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:-

Rheolwr y Prosiect:-  Meinir Lewis E-mail -  Meinir.Lewis@ceredigion.ac.uk Tel:- 07770 971780 / 01239 612032

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB