Enable Accessibility Bar

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r Cambridge Technical yn gymhwyster galwedigaethol ar lefel tri.  Maen nhw’n sylfaen ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n ymuno â’r gweithle, gan roi cefndir damcaniaethol iddynt a gaiff ei atgyfnerthu â sgiliau ymarferol sy’n trosglwyddo i’r gweithle modern.  Mae’r diploma estynedig yn gyfwerth â thri phwnc Safon Uwch ac mae pob uned yn cael ei graddio ar lefel pas (P), teilyngdod (T) a rhagoriaeth (Rh).  

Mae’r cymhwyster newydd hwn wedi’i anelu’n benodol at fyfyrwyr 16 oed ac mae wedi’i gynllunio i fod yn fwy perthnasol i addysg bellach yn ogystal â darparu sgiliau perthnasol a dymunol ar gyfer y gweithle.  Caiff y cwrs ei rannu’n ddau sector (creadigol a thechnegol).   Mae’r rhan greadigol yn cynnwys sawl modiwl animeiddio gan gynnwys stop-symudiad, animeiddio 2D a dylunio gemau cyfrifiadur.  Mae’r adran dechnegol yn cynnwys modiwlau ar ddatblygu gwefannau, technolegau a rheolaeth rhwydweithiau, cymorth technegol, cyfryngau cymdeithasol, e-fasnach a diogelwch.  Mae gennym gysylltiadau cryf â stiwdios Aardman ym Mryste (cynhyrchwyr Wallace and Gromit) yn ogystal â llwybrau i’r brifysgol gyda Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Mae'r cwrs yn gwrs sbectrwm eang sy'n rhoi blas o faes eang y diwydiant TG.  Mae wedi'i gynllunio i fod yn bellgyrhaeddol er mwyn rhoi cipolwg ar y diwydiant i ddarpar ddysgwyr gan ganiatáu iddynt gael trosolwg da o'r maes cyn gwneud unrhyw benderfyniadau i arbenigo. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Aberteifi 

Nodweddion y Rhaglen

  • Prentisiaethau 
  • Gwaith mewn gweithleoedd cysylltiedig â Thechnoleg Gwybodaeth 
  • Cwrs coleg arall ar lefel uwch 
  • Cwrs gradd mewn prifysgol 
  • Cychwyn busnes (entrepreneuriaeth)

Asesu'r Rhaglen

Asesu parhaus drwy waith aseiniad.

Gofynion y Rhaglen

5 TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith a Mathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L2 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda Theilyngdod neu uwch.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol