Cyswllt a Enwir ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a Rhai Sy'n Gadael Gofal.

Ffion Evans - Swyddog Lles Myfyrwyr a phwynt cyswllt ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a Rhai sy'n Gadael Gofal

Campws Aberystwyth

Rhif Ffôn - 01970 639 70

E-bost - ffion.evans@ceredigion.ac.uk

Meinir Lewis - Swyddog Lles Myfyrwyr a phwynt cyswllt ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a Rhai sy'n Gadael Gofal

Campws Aberteifi

Rhif Ffôn - 01239 612 032

E-bost - meinir.lewis@ceredigion.ac.uk

Gweithgareddau allgymorth

 • Ymweliadau ar draws y campysau
 • Pwyntiau cyswllt dynodedig i gynorthwyo gyda chyrsiau a ddewisir, cyllid, cefnogaeth fentora ac unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen.
 • Cysylltiadau gydag awdurdodau lleol, Gyrfa Cymru ac ysgolion i adnabod anghenion pobl ifanc sy'n gwneud cais i’r coleg yn gynnar, er mwyn sicrhau y caiff y cymorth a'r cyngor, yr arweiniad a'r gefnogaeth cywir eu darparu.
 • Cefnogaeth ar gyfer pobl ifanc sydd angen help, cymorth, cyngor ac arweiniad ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol.

Cymorth a Ddarperir

 • Cyngor ac arweiniad am gyrsiau cyn gwneud cais ar gael, ynghyd â chymorth gyda cheisiadau os oes angen.
 • Cyngor ac arweiniad i gael mynediad i Gymorth Dysgu ar gyfer gofynion academaidd ychwanegol.
 • Cefnogaeth yn ystod y broses gofrestru.
 • Help gyda mynediad i gyllid perthnasol sydd ar gael.
 • Tiwtor Cwrs dynodedig i gynorthwyo gyda chyngor, arweiniad ac eiriolaeth trwy gydol eu hamser yn y coleg.
 • Person dynodedig i gynorthwyo gyda chyfeirio at ddarpariaethau cymorth perthnasol megis mentora, gyrfaoedd, cynghori.
 • Cymorth gyda cheisiadau ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch a phontio i Addysg Uwch.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB