Dewch i gwrdd â'r Tîm.

Nikki Neale, Uwch Gyfarwyddwr Profiad y Dysgwr 01554 748074 / nikki.neale@colegsirgar.ac.uk

Jamie Davies, Cydlynydd Cefnogi Dysgwyr, 01554 748305 / 07557 316165 / jamie.davies@colegsirgar.ac.uk

Julia Green, Assistant Director of Learning Support and Designated College ALNCo, 01554-748028/8232 /  julia.green@colegsirgar.ac.uk

Ffion Evans a Meinir Lewis, Swyddogion Lles Myfyrwyr - Gweinyddwyr Cyswllt

Meuris Lewis a Caryl Rockley, Myfyrwyr

Brian Nabney a Darren Sykes-Wilks, Cydlynwyr Dysgu Cynhwysol

Nick Byrne, Rheolwr Prosiect Cynnydd

Sian Richards, Ann-Marie Roe a Charlie Roberts, Mentoriaid Cynnydd

Sarah Childs, Cynghorwr

Mae gan bob un o’r Darlithwyr Cymorth Dysgu gymhwyster addysgu yn ogystal â chymhwyster addysgu arbenigol Lefel 5 i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Mae llawer o’n tîm hefyd yn gymwysedig hyd at Lefel 7 a gallant asesu ar gyfer addasiadau arholiad.  Mae gennym ystod eang o arbenigedd a chyfoeth o brofiad, gan ddiweddaru ein sgiliau’n rheolaidd er mwyn cyflwyno darpariaeth o ansawdd safon uchel.  Rydym yn gweithio’n agos gyda staff cwricwlwm, mentoriaid dysgwyr a staff eraill er mwyn darparu gwasanaeth llyfn a di-dor.

Cydlynwyr Cymorth Dysgu

Mae’r Cydlynwyr Cymorth Dysgu yn gyfrifol am reoli cymorth ar bob campws yn ogystal â’i gyflwyno.  Mae’r Cydlynwyr i gyd yn athrawon cymwysedig arbenigol gyda chymhwyster Lefel 5 neu 7 mewn asesu dysgwyr ar gyfer trefniadau mynediad.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cymorth, neu am wybod mwy am gymorth ar y campws lle byddwch chi’n astudio, mae croeso i chi gysylltu â’r Cydlynwyr:

Aberystwyth

Brian Nabney

01970 639700

Brian.nabney@ceredigion.ac.uk

Rhydaman

Laura Main

01554 748325

Laura.main@colegsirgar.ac.uk

Aberteifi

Darren Sykes-Wilks

01239 612032

Darren.sykes-wilks@ceredigion.ac.uk

Y Gelli Aur

Andrea Graydon

01554 748584

Andrea.graydon@colegsirgar.ac.uk

Y Graig

Andrea Sykes

01554 748020

Andrea.sykes@colegsirgar.ac.uk

Ffynnon Job

Alison Howell

01554 748232

Alison.howell@colegsirgar.ac.uk

Phibwrlwyd

Andrea Graydon

01554 748584

Andrea.graydon@colegsirgar.ac.uk


Darlithwyr Cymorth Dysgu

Mae gennym dîm o Ddarlithwyr Cymorth Dysgu medrus iawn sy’n gallu darparu cymorth arbenigol wedi’i deilwra i’ch anghenion chi.  Gall y cymorth hwn ddigwydd ar sail un i un, mewn grŵp bach neu weithiau o fewn yr ystafell ddosbarth. 

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu (LSAs)

Caiff LSAs eu neilltuo gan ddibynnu ar yr angen.  Mae ein LSAs yn gweithio ar draws gwahanol gyrsiau ac yn gweithio o fewn fframwaith i hybu eich sgiliau a’ch annibyniaeth, o fewn i’r ystafell ddosbarth a thu allan iddi.  Maen nhw’n dîm cyfeillgar ac amryddawn gydag amrywiol gryfderau a chefndiroedd, sy’n brofiadol wrth weithio gyda dysgwyr ag amrywiaeth eang o anghenion dysgu.

Am unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â’r Cydlynydd Cymorth Dysgu ar eich campws chi.

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB