Disgrifiad o'r Rhaglen

Coleg Ceredigion yw'r unig goleg addysg bellach yng Nghymru sy'n cynnig cyrsiau mewn gwneud dodrefn ar lefelau dau a thri.  Fel pwnc ymarferol ond creadigol, gall ein cyrsiau mewn gwneud dodrefn fod yn llwybr delfrydol tuag at yrfa werth chweil.  Y cymhwyster lefel dau yw'r man cychwyn delfrydol, gan roi’r sgiliau sylfaen sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa fel dylunydd a gwneuthurwr dodrefn. 

Mae'r cwrs hwn gan Gorff Dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UALyn sicrhau eich bod yn cael cipolwg ar bob agwedd ar ddylunio, gwneud a gorffennu dodrefn, o safbwynt ymarferol a damcaniaethol hefyd.   Dros y flwyddyn, bydd yn ofynnol i chi ddilyn dau friff dylunio gosod (gwneud bwrdd a chabinet) yn ogystal â dylunio a gwneud eich darn o ddodrefn eich hun.   

Byddwch yn dysgu sut i saernïo uniadau â llaw ac â pheiriant, gan ddefnyddio ystod o bren caled o ffynonellau lleol.  Ymhlith y pynciau eraill yr ymdrinnir â hwy mae lluniadu technegol, technoleg pren, cynaliadwyedd, iechyd a diogelwch a mwy.  Bydd eich ymdrechion yn diweddu gydag arddangos eich gwaith yn yr arddangosfa dylunio dodrefn ar ddiwedd y flwyddyn. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi 

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cyfleusterau yn y gweithdai dodrefn heb eu hail, maent yn llawn offer llaw, peiriannau gwaith coed, llwybrydd CNC, torrwr laser ac odyn solar a ddefnyddir i sychu pren yn gynaliadwy.  Byddwch yn ennill gwybodaeth a phrofiad yn y sesiynau ymarferol yn ogystal â mewn dosbarthiadau meistr a gynhelir bob blwyddyn gan grefftwyr enwog yn y diwydiant.   Byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol yn y gweithdy tra’n dysgu am dechnoleg pren a datblygu cynnyrch gyda’n tîm o ddarlithwyr a thechnegwyr profiadol.  

Cynnwys y Rhaglen

Mae unedau craidd yn cynnwys: 

  • Gwneud dodrefn â llaw
  • Rhoi drysau a droriau’n sownd 
  • Dulliau gorffennu
  • Cynaladwyedd
  • Technoleg pren
  • Iechyd a diogelwch 
  • Lluniadu technegol
  • Prosesau dylunio
  • Datblygiad gyrfa a chyfrifoldebau proffesiynol

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r sgiliau a'r hyder i chi symud ymlaen i’n cwrs diploma lefel tri mewn dylunio, gwneud ac adfer dodrefn yng Ngholeg Ceredigion.  Efallai y byddwch yn dymuno symud ymlaen i'r cwrs lefel 3, i gyflogaeth yn y diwydiant gwneud dodrefn, neu hunangyflogaeth.  Pa bynnag opsiwn y penderfynwch arno, cewch eich cefnogi gan ein staff cyfeillgar.

Asesu'r Rhaglen

Caiff unedau eu hasesu'n fewnol ac yn allanol.  Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol.  City & Guilds sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.

Gofynion y Rhaglen

4 TGAU graddau A* - D gyda 2 radd C, un naill ai’n Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu Fathemateg.  Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L1 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.  Gellir derbyn myfyrwyr hŷn heb gymwysterau yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.  Gofynnwn i chi fod â diddordeb gwirioneddol yn y pwnc.  Mae ymrwymiad a brwdfrydedd yn hanfodol er mwyn cael y budd mwyaf o'r cwrs.

Costau Ychwanegol

Mae ffi gweithdy o £50 yn cwmpasu deunyddiau ar gyfer 2 brosiect craidd.  Deunyddiau prosiect ychwanegol i'w trafod cyn gwneud.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich Esgidiau Diogelwch eich hun (blaenau troed amddiffynnol), tâp mesur a deunydd ysgrifennu.  Darperir yr holl offer eraill.  Gall rhai teithiau arbenigol olygu costau ychwanegol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB