Gall dysgwyr gael mynediad i diwtorialau yn Gymraeg, cwblhau asesiadau neu aseiniadau drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae llawer o unedau y gellir eu hastudio yn Gymraeg neu'n ddwyieithog. Bydd astudio eich cwrs galwedigaethol yn ddwyieithog yn eich helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle a bydd yn rhoi ystod ehangach o opsiynau i chi pan fyddwch yn gadael y Coleg.

Oeddech chi'n gwybod bod y rheiny sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog, ar gyfartaledd, yn ennill cyflog uwch?  Mae arolygon cyflogwyr yn dangos bod prinder gweithwyr gyda Sgiliau Iaith Gymraeg, a pha swydd bynnag yr ewch amdani yng Nghymru, gallwch fod yn siŵr y bydd gallu siarad Cymraeg yn eich rhoi gam ar y blaen mewn cyfweliad.  Gall gweithiwr sy’n siarad Cymraeg fod yn werthfawr iawn i fusnes a gall helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’w gwsmeriaid. 

Mae manteision eraill yn cynnwys:

Darllen – mae pobl ddwyieithog yn rhoi mwy o bwyslais ar ystyr geiriau yn hytrach na'u sain. Gall hyn helpu gyda'u darllen. Mae ymchwil yn dangos y gall deall dwy iaith i lefel uchel fod o fudd i'r ymennydd.

Meddwl yn greadigol – mae gan berson dwyieithog o leiaf ddau air ar gyfer popeth a dau gysyniad gwahanol. Mae hyn yn golygu y gall person dwyieithog feddwl am bethau'n fwy hyblyg.

Sensitifrwydd – mae angen i bobl ddwyieithog wybod pa iaith i siarad â phwy a phryd. O ganlyniad, gallant ddatblygu mwy o sensitifrwydd i anghenion gwrandawyr na phobl sy'n siarad un iaith yn unig.

Byddwch yn Ddwyieithog

Byddwch yn Ddwyieithog - Ewch ati i Wella eich Cyfleoedd

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ymrwymo i ddatblygu eu darpariaeth a’u hethos dwyieithog.  Rydym yn hyrwyddo dwyieithrwydd ac yn annog ein holl fyfyrwyr i ddatblygu a defnyddio eu sgiliau Cymraeg.

Mae’r Gymraeg yn unigryw i Gymru ac yn bwysig iawn i ni fel coleg.  Gall pawb sy’n byw yng Nghymru fod yn falch o’r iaith, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n ei siarad hi eu hunain.  Mae’r iaith yn perthyn i bawb sy’n byw yma ac mae buddion addysgol, cyflogadwyedd a chymdeithasol o fod yn gallu siarad dwy iaith.  Gallwch fod yn rhan o ddau ddiwylliant a mwynhau’r amrywiaeth o idiomau, dywediadau, hanes, barddoniaeth, llenyddiaeth, cerddoriaeth a thraddodiadau. Mae siarad Cymraeg, hyd yn oed ar lefel sylfaenol iawn, yn wych ar gyfer eich CV a gallai agor drysau i bob math o gyfleoedd i chi yn y dyfodol.

Bellach mae llawer o swyddi yng Nghymru yn gofyn am y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg hefyd, felly gallai astudio’n ddwyieithog roi mantais i chi pan fyddwch chi’n chwilio am waith.

Mae eich sgiliau dwyieithog yn werthfawr iawn a dylech fanteisio ar y cymorth y gallwn ei roi i chi yn y coleg i ddatblygu’r sgiliau hynny ymhellach. Gallwn eich helpu i wella eich cyfleoedd gyrfa drwy ganiatáu i chi:

 • Astudio ystod o gyrsiau yn ddwyieithog
 • Datblygu eich sgiliau iaith
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau Cymraeg.

Cyfleoedd

Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio a dathlu’r Gymraeg ar draws y Coleg, er enghraifft:

 • Lleoliadau profiad gwaith Cymraeg
 • Cyfarwyddyd ar ble i ddod o hyd i gyrsiau dysgu Cymraeg lleol
 • Astudio rhan o’ch cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog
 • Ailsefyll eich TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf
 • Cyfleoedd dilyniant i gyrsiau cyfrwng Cymraeg Addysg Uwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Digwyddiadau dwyieithog trawsgolegol i ddathlu ein treftadaeth Gymreig a’n diwrnodau gwyliau e.e. Diwrnod Shwmae, Diwrnod Santes Dwynwen, Dydd Miwsig Cymru, Dydd Gŵyl Dewi, Rygbi'r Chwe Gwlad, yr Eisteddfod Genedlaethol

 • Ymuno yng ngweithgareddau cymdeithasol y Fenter Iaith leol
 • Cymorth gan diwtor personol sy'n siarad Cymraeg
 • Adnoddau dwyieithog
 • Sesiynau Bitesize Cymraeg ar gyfer y Gweithle
 • Gwersi sgiliau iaith Gymraeg i gefnogi cyflogadwyedd (ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus)
 • Yr opsiwn i ysgrifennu eich aseiniadau ac ymgymryd ag asesiadau ac arholiadau yn Gymraeg (lle mae cyrff Dyfarnu Arholiadau yn caniatáu)
 • Gweithgareddau cyfoethogi Cymraeg - siaradwyr ymweliadol, gemau, ymweliadau
 • Cyfle i ennill eich sgiliau hanfodol yn ddwyieithog neu’n Gymraeg
 • Cymorth un-i-un i gwblhau gwaith yn Gymraeg neu'n ddwyieithog
 • Cyfarwyddyd ar ddefnyddio apiau i helpu gydag astudio dwyieithog
 • Siarad yr iaith mewn lleoliadau anffurfiol ar draws y coleg (cadwch lygad allan am y rheiny sy'n gwisgo’r symbol oren Cymraeg ar eu laniardau) a dechreuwch eich sgyrsiau gyda'r Gymraeg yn gyntaf bob amser.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB