Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 2 mewn Dodrefn


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Coleg Ceredigion yw'r unig goleg addysg bellach yng Nghymru sy'n cynnig cyrsiau mewn gwneud ac adfer dodrefn ar lefelau 2 a 3.Y cymhwyster Lefel 2 hwn yw'r man cychwyn delfrydol os ydych am ddilyn gyrfa fel dylunydd a gwneuthurwr dodrefn.Os oes gennych enaid creadigol a gallu ymarferol, gall cwrs mewn gwneud dodrefn fod yn llwybr delfrydol tuag at yrfa werth chweil. Mae dylunio dodrefn yn faes arbenigol lle mae swyddogaeth a ffasiwn yn gwrthdaro. Mae dodrefn wedi esblygu ac wedi newid dros amser, mae rhai arddulliau wedi aros yn gyson ar hyd y blynyddoedd, tra bod eraill wedi newid yn sylweddol neu wedi darfod.Bydd y cwrs Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn Lefel 2 yn sicrhau eich bod yn cael cipolwg ar bob agwedd ar ddylunio, gwneud a gorffen dodrefn, o safbwynt ymarferol a damcaniaethol. Dros y flwyddyn, bydd angen i chi ateb dau friff dylunio gosod yn ogystal â dylunio a gwneud eich darn o ddodrefn eich hun.   Bydd pob dysgwr yn adfer o leiaf un eitem o ddodrefn gan ddefnyddio dulliau adfer traddodiadol. Bydd eich ymdrechion yn diweddu gydag arddangos eich gwaith yn yr Arddangosfa Dylunio Dodrefn ar ddiwedd y flwyddyn.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r cyfleusterau yn y gweithdai Dodrefn heb eu hail, lle mae gan ein gweithdy peiriannau cynhwysfawr ei odyn solar ei hun a ddefnyddir i sychu pren mewn modd cynaliadwy. Byddwch yn ennill gwybodaeth a phrofiad yn y sesiynau ymarferol yn ogystal â mewn dosbarthiadau meistr a gynhelir bob blwyddyn gan grefftwyr enwog yn y diwydiant. Byddwch yn adeiladu eich sgiliau ymarferol yn ein gweithdai o’r radd flaenaf wrth ddysgu am ochr ddamcaniaethol datblygu cynnyrch gyda'n tîm o ddarlithwyr arbenigol, cyfeillgar.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r sgiliau a'r hyder i chi symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn yng Ngholeg Ceredigion.       Efallai y byddwch yn dymuno symud ymlaen i'r cwrs lefel 3 hwn, i gyflogaeth yn y diwydiant gwneud dodrefn, neu hunangyflogaeth.

Dull Asesu

Caiff unedau naill ai eu hasesu'n fewnol neu'n allanol. Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. City & Guilds sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.

Gofynion Mynediad

3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB