Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Dodrefn

Disgrifiad o'r RhaglenColeg Ceredigion yw'r unig goleg addysg bellach yng Nghymru sy'n cynnig cyrsiau mewn gwneud dodrefn ar lefelau dau a thri.  Fel pwnc ymarferol ond creadigol, gall ein cyrsiau mewn gwneud dodrefn fod yn llwybr delfrydol tuag at yrfa werth chweil.  

Y cymhwyster lefel dau yw'r man cychwyn delfrydol, gan roi’r sgiliau sylfaen sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa fel dylunydd a gwneuthurwr dodrefn. Bydd y cwrs yn sicrhau eich bod yn cael cipolwg ar bob agwedd ar ddylunio, gwneud a gorffen dodrefn, o safbwynt ymarferol a damcaniaethol.   

Dros y flwyddyn, bydd angen i chi ateb dau friff dylunio gosod (gwneud cadair a chwpwrdd) yn ogystal â dylunio a gwneud eich darn o ddodrefn eich hun.  Byddwch yn dysgu sut i grefftio uniadau â llaw a pheiriant, gan ddefnyddio ystod o bren caled o ffynonellau lleol. 

Ymhlith y pynciau eraill yr ymdrinnir â hwy mae lluniadu technegol, technoleg pren, cynaliadwyedd, iechyd a diogelwch a mwy.  Bydd eich ymdrechion yn diweddu gydag arddangos eich gwaith yn yr arddangosfa dylunio dodrefn ar ddiwedd y flwyddyn.


Nodweddion y RhaglenMae'r cyfleusterau yng ngweithdai’r coleg heb eu hail, lle mae gan ein gweithdy peiriannau cynhwysfawr ei odyn solar ei hun a ddefnyddir i sychu pren mewn modd cynaliadwy.  Byddwch yn ennill gwybodaeth a phrofiad yn y sesiynau ymarferol yn ogystal â mewn dosbarthiadau meistr a gynhelir bob blwyddyn gan grefftwyr enwog yn y diwydiant.  Byddwch yn adeiladu eich sgiliau ymarferol yn ein gweithdai o’r radd flaenaf wrth ddysgu am ochr ddamcaniaethol datblygu cynnyrch gyda'n tîm o ddarlithwyr arbenigol, cyfeillgar.


Dilyniant a ChyflogaethBydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r sgiliau a'r hyder i chi symud ymlaen i’n cwrs diploma lefel tri mewn dylunio, gwneud ac adfer dodrefn yng Ngholeg Ceredigion.  Efallai y byddwch yn dymuno symud ymlaen i'r cwrs lefel 3, i gyflogaeth yn y diwydiant gwneud dodrefn, neu hunangyflogaeth.  Pa bynnag opsiwn y penderfynwch arno, cewch eich cefnogi gan ein staff cyfeillgar.


Cynnwys y RhaglenMae unedau craidd yn cynnwys: 

  • Gwneud dodrefn â llaw
  • Rhoi drysau a droriau’n sownd 
  • Dulliau gorffennu
  • Cynaladwyedd
  • Technoleg pren
  • Iechyd a diogelwch 
  • Lluniadu technegol
  • Prosesau dylunio
  • Datblygiad gyrfa a chyfrifoldebau proffesiynol

Asesu'r RhaglenCaiff unedau eu hasesu'n fewnol ac yn allanol.  Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol.  City & Guilds sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.


Gofynion y RhaglenGofynnwn fod gennych bedwar TGAU ar raddau A* i D gyda dwy radd C, gydag un naill ai'n Gymraeg (iaith gyntaf) / Saesneg neu fathemateg.  Neu gwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.  Gellir derbyn myfyrwyr hŷn heb gymwysterau yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.