Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 3 mewn Dodrefn

Disgrifiad o'r RhaglenColeg Ceredigion yw'r unig goleg addysg bellach yng Nghymru sy'n cynnig cyrsiau mewn gwneud dodrefn ar lefelau dau a thri.  Fel pwnc ymarferol ond creadigol, gall ein cyrsiau mewn gwneud dodrefn fod yn llwybr delfrydol tuag at yrfa werth chweil.  

Gan adeiladu ar sgiliau a ddysgir ar lefel dau, mae'r cwrs hwn yn eich caniatáu i ddatblygu eich sgiliau dylunio a gwneud, tra'n ennill dealltwriaeth o arferion cynhyrchu proffesiynol.  Bydd yn rhoi’r sgiliau o safon diwydiant y bydd eu hangen arnoch i wneud gwaith o ansawdd ac sydd ei angen ar ddarpar gyflogwyr. 

Yn ystod y flwyddyn, byddwch yn ymateb i ddau friff gosod a hefyd yn ymchwilio, dylunio, creu prototeip ac yn cynhyrchu eich darnau dodrefn eich hun.  Mae briff byw yn rhoi'r cyfle i chi ymgysylltu â chleientiaid ar sail broffesiynol ac ymateb i'w hanghenion mewn modd realistig. 

Bydd eich ymdrechion yn diweddu gydag arddangos eich gwaith yn yr arddangosfa dylunio dodrefn ar ddiwedd y flwyddyn.


Nodweddion y RhaglenMae'r cyfleusterau yng ngweithdai’r coleg heb eu hail, lle mae gan ein gweithdy peiriannau cynhwysfawr ei odyn solar ei hun a ddefnyddir i sychu pren mewn modd cynaliadwy.  Byddwch yn ennill gwybodaeth a phrofiad yn y sesiynau ymarferol yn ogystal â mewn dosbarthiadau meistr a gynhelir bob blwyddyn gan grefftwyr enwog yn y diwydiant.  Byddwch yn adeiladu eich sgiliau ymarferol yn ein gweithdai o’r radd flaenaf wrth ddysgu am ochr ddamcaniaethol datblygu cynnyrch gyda'n tîm o ddarlithwyr arbenigol, cyfeillgar.


Dilyniant a ChyflogaethMae’n bosib byddwch eisiau symud ymlaen ymhellach i astudio ar lefel gradd, mynd mewn i gyflogaeth neu sefydlu'ch busnes eich hun yn y diwydiant. Gall llwyddo ar y cwrs ddarparu llwybr i hunangyflogaeth, prentisiaeth yn y diwydiant, lle ar gynllun meithrin yn yr adran neu gyflogaeth mewn gwneud a ffitio dodrefn a diwydiannau cysylltiedig.


Cynnwys y RhaglenBydd gofyn i chi ymchwilio, dylunio, creu prototeip a gwneud eich dodrefn eich hun yn annibynnol. Byddwch yn dysgu technegau ymarferol mwy datblygedig fel gwaith onglog, gwaith crwm, dulliau swp-gynhyrchu a thechnegau peiriannu pren.


Asesu'r RhaglenCaiff unedau eu hasesu'n fewnol ac yn allanol.   Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. City & Guilds sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.


Gofynion y Rhaglen5 TGAU graddau A*-C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith a Mathemateg, neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L2 mewn pwnc perthnasol. Gellir derbyn myfyrwyr hŷn heb gymwysterau yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.