Enable Accessibility Bar

Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Dosbarth Rhithwir


Mae cyflyrau iechyd meddwl yn un o laddwyr mwyaf cymdeithas gan eu bod yn aml yn cael eu cuddio oherwydd stigma ac ofn gwahaniaethu. Mae ymchwil wedi dangos bod diwylliant o ofn a thawelwch o amgylch iechyd meddwl yn gostus i unigolion a chyflogwyr fel ei gilydd.

Darperir yr hyfforddiant gan gyn-barafeddyg sydd â dros 30 mlynedd o brofiad yn y GIG. Nid yn unig y mae gan yr hyfforddwr y mewnwelediad fel gweithiwr proffesiynol gofal iechyd ond mae ganddo brofiad o faterion iechyd meddwl.

Pynciau a gwmpesir:

  • Gwybodaeth am yr ystod eang o gyflyrau iechyd meddwl.
  • Sut i ddechrau sgwrs gefnogol.
  • Y gallu i wybod pryd a sut i gyfeirio person sydd mewn perygl o gael problemau iechyd meddwl i geisio'r cymorth priodol.
  • Sut i adnabod a rheoli straen.
  • Deall effaith camddefnyddio sylweddau.

Mwy o wybodaeth ar IOSH Rheoli'n Ddiogel:
https://iosh.com/media/1802/managing-safely-fact-sheet.pdf

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog