Enable Accessibility Bar
Gwybodaeth Bersonol
Manylion Cyswllt
Cenedligrwydd ac Ethnigrwydd


Iaith
Addysg Flaenorol
Diddordeb Astudio
Gofynion Arbennig
Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gofal
Cyflogaeth
Hobïau a Diddordebau


Cyfeiriadau

RHOWCH FANYLION RHYWUN A FYDDAI’N FODLON YSGRIFENNU GEIRDA I CHI.
(Os oeddech mewn addysg neu hyfforddiant o fewn y 3 blynedd ddiwethaf, rhaid i’ch geirda fod oddi wrth yr ysgol/coleg neu ddarparwr hyfforddiant hwnnw. NODER: ni allwn dderbyn geirdaon oddi wrth aelodau teuluol).

Diogelu Data
DATGANIAD DIOGELU DATA

Caiff data a gesglir ar y ffurflen hon ei brosesu at ddibenion cyllidol, ystadegol a gweinyddol. O dro i dro caiff y data ei ddefnyddio i anfon gwybodaeth atoch am y coleg a’i wasanaethau. Bydd y data a gesglir yn unol ag amodau’r Ddeddf Diogelu Data. Nodwch eich bod, drwy lofnodi’r ffurflen hon, yn rhoi eich caniatâd clir i’r data a gesglir amdanoch gael ei gofnodi a’i ddefnyddio at y dibenion uchod.

Anfonir y wybodaeth hon amdanoch i Lywodraeth y Cynulliad sy’n ariannu’r Coleg. Ychwanegir eich cofnod at gronfa ddata a ddefnyddir i drosglwyddo gwybodaeth ddienw i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, llywodraeth ganolog ac asiantaethau y mae angen y wybodaeth arnynt er mwyn cwblhau eu gwaith o dan y Deddfau Addysg. Gallai hefyd gael ei rhyddhau i ddefnyddwyr cymeradwy eraill. Gallai’r rhain gynnwys ymchwilwyr academaidd a chyrff masnachol. Gellir cyhoeddi gwybodaeth sy’n deillio o’r data, ond ni fydd eich enw yn cael ei gynnwys mewn unrhyw ddadansoddiad ystadegol neu gyhoeddiad arall. Cymerir rhagofalon er mwyn lleihau’r risg y bydd modd eich adnabod o’r data. Ni fydd defnyddwyr y data yn gallu defnyddio’r data i gysylltu â chi.

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae gennych yr hawl i dderbyn copi o’r data a gedwir amdanoch gan y Coleg neu Lywodraeth y Cynulliad, a gellir codi tâl bychan am hyn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch y defnydd a wneir o’r data at y dibenion uchod, anfonwch e-bost i’r Coleg: admissions@colegsirgar.ac.uk neu anfonwch lythyr i’r Uned Dderbyn, Coleg Sir Gâr, Llanelli, SA15 4DN.
Os oes gennych ymholiadau ynghylch Llywodraeth y Cynulliad, cysylltwch drwy www.wales.gov.uk neu ysgrifennwch at:
Y Gwasanaethau Data a Dadansoddi,
Llywodraeth Cynulliad Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ.

Datganiad

captcha
Powered by BreezingForms