Enable Accessibility Bar

Diploma Sylfaen AB

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer dysgwyr nad ydynt eto wedi cyflawni cymwysterau achrededig yn ogystal â'r rhai hynny sy'n dychwelyd i astudio. Mae'r Diploma yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu a chymhwyso sgiliau gweithredol ac fe'i cynlluniwyd i adeiladu ar sgiliau presennol yn ogystal â datblygu rhai newydd. Mae gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd yn elfen hanfodol o'r rhaglen. Mae adeiladu hyder a chynyddu hunan-barch hefyd yn nodwedd bwysig.


Nodweddion y RhaglenMae'r cyrchnod bwriadedig ar gyfer dysgwyr sy'n llwyddo i ennill y cymwysterau hyn yn cynnwys: 

  • TGAU
  • Diplomâu
  • Prentisiaethau
  • Cyflogaeth â chefnogaeth
  • Byw’n annibynnol

Dilyniant a Chyflogaeth
Asesu'r RhaglenAsesir yr holl unedau yn fewnol - Mae gan bob uned o fewn y cymhwyster feini prawf asesu penodedig y mae'n rhaid eu defnyddio. Er mwyn cyflawni 'pas' rhaid i'r dysgwr fodloni'r holl feini prawf asesu. Un o nodweddion canolog asesiadau galwedigaethol yw galluogi'r asesiad i fod:

  • Yn gyfredol, i adlewyrchu datblygiadau, materion a phynciau diweddar 
  • Yn hyblyg, i adlewyrchu anghenion y dysgwr 

Gofynion y RhaglenNid oes angen cymwysterau achrededig blaenorol. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol.