Gofalwyr

Fel Tîm Lles rydym yn cynnig cefnogaeth i'n holl ddysgwyr a deallwn fod gan rai unigolion gyfrifoldebau gofalu a all effeithio ar eu dysgu.   

Mae'r coleg yn falch o fod wedi derbyn Gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at gyflawni'r Wobr Arian. 

Gobeithiwn fod hyn yn dangos i'n dysgwyr presennol a’n darpar ddysgwyr ein bod wedi ymrwymo i ddarparu help, cymorth a chyngor i'n holl ddysgwyr sydd â chyfrifoldebau fel gofalwyr.  Rydym yn gwerthfawrogi y gall fod adegau pan fydd eich cyfrifoldebau fel gofalwyr yn effeithio ar eich dysgu ond rydym yn eich annog i siarad ag aelod o'r Tîm Lles fel y gallwn wneud addasiadau rhesymol i helpu i leddfu straen pellach.  

Gall gofalwyr fynd at y Tîm Lles yn hyderus er mwyn cael eu cyfeirio at sefydliadau allanol perthnasol a all gynnig cymorth pellach i chi, neu i adnoddau perthnasol.  Os dymunwch, gallwn hefyd eich cefnogi chi i gofrestru fel gofalwr gyda'ch meddyg teulu neu i gael eich cyfeirio at ein cynghorydd coleg.  Efallai mai jest sgwrsio am bethau hoffech chi ei wneud - rydyn ni yma i'ch cefnogi chi gyda hynny hefyd.  

Rydym fel coleg wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o ofalwyr a gofalwyr ifanc ac yn dathlu digwyddiadau blynyddol fel Wythnos Ymwybyddiaeth Gofalwyr a Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB