Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Prentisiaeth Sylfaen - Trin Gwallt


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth Sylfaen mewn Trin Gwallt yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn ‘ennill wrth ddysgu’. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.

Bydd y Prentis yn gyflogedig a bydd yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol i Brentisiaid (gallai hyn fod yn fwy fel y gwêl y cyflogwr yn ddoeth). Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig.

Mae’r cymhwyster galwedigaethol Lefel 2 hwn yn rhagflas cyffrous, a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd y diwydiant gwallt.  Mae’r cwrs hwn yn darparu’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n eich caniatáu i gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn. Bydd hyn nid yn unig yn datblygu eich proffesiynoldeb ar gyfer y diwydiant, ond mae hefyd yn rhoi i chi’r  cymhwyster lleiaf sydd ei angen er mwyn cymhwyso a chofrestru fel Trinydd Gwallt, fel y gallwch ddod yn Steilydd Iau.  Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau
  • Adolygiadau rheolaidd gydag ymgynghorydd hyfforddi
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.

Dull Asesu

Defnyddir gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle at ddibenion asesu. Gellir gwneud yr asesiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

Gofynion Mynediad

Nid oes yna ofynion lleiafswm y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ar gyfer y fframwaith hwn o ran mynediad neu brofiad blaenorol; fodd bynnag, mae cyflwyniad personol priodol a hylendid personol yn hanfodol.

Mae sgiliau ymarferol, trefniadol a chymdeithasol gyda lefel uchel o ddeheurwydd a chydsymudiad hefyd yn hanfodol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB