Enable Accessibility Bar

Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Disgrifiad o'r RhaglenCyfle delfrydol i ddatblygu eich creadigrwydd a herio eich sgiliau. Mae hwn yn gwrs hynod ymarferol gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau drwy hyfforddiant ac asesu parhaus.   Mae dysgwyr yn mynychu sesiynau salon ac ystafell ddosbarth sydd wedi’u hamserlennu.


Nodweddion y RhaglenMae ein salonau Gwallt a Harddwch wedi’u cynllunio’n benodol at ddibenion hyfforddi ac mae ganddynt yr holl gyfarpar ac adnoddau diweddaraf. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn frwdfrydig iawn ac yn barod i weithio fel rhan o dîm. Fel adran rydym yn awyddus i annog myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol a chenedlaethol hefyd. 

Yn ogystal, rydym yn cynnal diwrnodau cyfoethogi sy’n cynnwys lliwio affinage, tyllu clustiau, farnis ewinedd gel, estyniadau gwallt a cholur theatrig.  Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynychu sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector 


Dilyniant a ChyflogaethOs byddwch yn dilyn gyrfa mewn Trin Gwallt mae’n bosibl y gallwch ennill cyflogaeth drwy unrhyw rai o’r llwybrau canlynol:

-Salonau

-Hunangyflogedig

-Gwestai a Sbaon 

-Llongau gwyliau

- Theatr a Ffilm


Cynnwys y RhaglenRydych yn dysgu gyda’ch aseswr drwy sesiynau ymarferol, trafodaethau grŵp neu aseiniadau. Bydd gennych fynediad i amgylchedd trin gwallt realistig lle byddwch yn ymarfer ac yn arddangos eich sgiliau.

Rhestrir unedau’r cwrs yn y disgrifiad o’r rhaglen. Mae pob uned yn cynnwys elfen o waith theori a gwaith ymarferol hefyd. Bydd gwaith rhifedd a llythrennedd integredig yn ogystal o fewn yr unedau gan y bydd disgwyl i ddysgwyr gyflawni sgil hanfodol yn y ddau bwnc hyn.


Asesu'r RhaglenCaiff gwaith ymarferol ei asesu gan ddefnyddio dulliau arsylwi a thystiolaeth cynnyrch. Bydd y gwaith theori yn cael ei asesu gydag arholiad amlddewis ar-lein.


Gofynion y RhaglenGraddau TGAU A* i G mewn naill ai Cymraeg (Iaith gyntaf) neu Saesneg, bydd Mathemateg a Gwyddoniaeth o fantais. Cyfweliad llwyddiannus. 

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.