Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Pam fod angen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 
Pan fyddwch yn ymgeisio am fathau penodol o swyddi neu leoliadau gwaith mae’n bosibl y gofynnir i chi wneud cais am wiriad cofnod troseddol. Fel arfer mae’r rhain yn swyddi sy’n golygu::

 • byddwch chi’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant neu bobl sy’n agored i niwed
 • byddwch chi’n gweithio mewn sefydliad sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf ar gyfer plant
 • byddwch chi’n gweithio mewn gofal iechyd


Beth yw gwiriad manwl y DBS 
Gwiriad manwl y DBS – ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed mewn gweithgaredd a reoleiddir. Mae’r Gwiriad hwn yn disodli’r hen Wiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).


Beth fyddwch chi’n ei weld ar wiriad cofnod troseddol
Bydd gwiriadau safonol y DBS yn cynnwys manylion am bob collfarn sydd wedi darfod a chollfarnau sydd heb ddarfod, rhybuddion, ceryddon a rhybuddion olaf o Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC). Bydd gwiriad manwl y DBS yn cynnwys unrhyw wybodaeth o’r PNC a gall hefyd chwilio am:

 • wybodaeth a gedwir gan heddluoedd lleol
 • rhestrau o bobl sydd wedi’u gwahardd rhag gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed a gedwir gan yr Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA)


Faint mae gwiriad cofnod yn ei gostio?
Mae gwiriad yn costio:

 • £44 - gwiriad manwl y DBS

Bydd hwn yn daladwy adeg Cofrestru ar gyfer yr holl fyfyrwyr Gofal Plant ac yn ystod yr wythnos Gynefino ar gyfer myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gellir talu ar ffurf Arian Parod, Cerdyn neu Siec mewn Swyddfa Gampws


Darparu Dogfennau Hunaniaeth ar gyfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
Fel rhan o’ch cais bydd angen i chi brofi eich hunaniaeth. Bydd rhaid i chi ddarparu dogfennau sy’n cadarnhau eich:

 • enw
 • dyddiad geni
 • cyfeiriad presennol

Pwy sydd angen gweld eich dogfennau hunaniaeth?
Bydd y person a wnaeth ofyn i chi lanw’r ffurflen yn gwirio eich prawf hunaniaeth, neu yn eich cyfeirio at rywun sy’n gallu gwneud hynny.


Pa ddogfennau y dylid eu darparu
Dylech chi ddarparu o leiaf un o’r dogfennau canlynol:

 • pasbort
 • trwydded yrru lawn neu dros dro (y DU, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel) – naill ai ffotogerdyn neu drwydded bapur (mae ffotogerdyn dim ond yn ddilys os yw’n cael ei gyflwyno gyda gwrthran gysylltiedig y drwydded, ac eithrio Jersey)
 • tystysgrif geni (y DU neu Ynysoedd y Sianel) – a gyhoeddwyd o fewn 12 mis i’r dyddiad geni – ffurf lawn neu ffurf fer, gan gynnwys y rheiny a gyhoeddwyd gan awdurdodau’r DU dramor, megis llysgenadaethau, uchel gomisiynau a Lluoedd Ei Mawrhydi
 • Cerdyn Adnabod ar gyfer gwladolion tramor
 • Cerdyn Adnabod Cenedlaethol yr Undeb Ewropeaidd
 • Cerdyn Adnabod Lluoedd Ei Mawrhydi (y DU)
 • trwydded drylliau (y DU)
 • tystysgrif fabwysiadu (y DU neu Ynysoedd y Sianel)


Os na fedrwch chi ddarparu unrhyw un o’r dogfennau uchod, mae rhaid i chi ddarparu pump o’r rhestr isod.
Hefyd dylech chi ddarparu dau o’r canlynol:

 • tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil
 • datganiad banc neu gymdeithas adeiladu *
 • datganiad cerdyn credyd *
 • datganiad P45 neu P60 **
 • cerdyn/llythyr Yswiriant Gwladol (y DU neu Ynysoedd y Sianel)
 • cerdyn/llythyr y GIG (y DU neu Ynysoedd y Sianel)
 • tystysgrif yswiriant**
 • tystysgrif arholiad, ee TGAU, NVQ, Lefel O, gradd
 • cerdyn Connexions; gan gynnwys y cardiau hynny sy’n cario logo achredu PASS (y DU neu Ynysoedd y Sianel)
 • tystysgrif y Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • datganiad budd-dal* - ee lwfans plentyn, pensiwn
 • dogfen gan lywodraeth ganolog/leol, asiantaeth y llywodraeth, neu awdurdod lleol yn rhoi hawl i fudd-daliadau* - ee i fudd-daliadau’r wladwriaeth, Budd-dal Tai
 • tystysgrif geni cyfnewid, ee tystysgrif nas cyhoeddwyd o fewn 12 mis i’r enedigaeth
 • dogfen cofrestru cerbyd (hen ddogfen V5 a dogfen V5C newydd yn unig)
 • dogfennau a gyhoeddwyd gan y gwasanaethau llys*
 • llythyr gan brifathro/brifathrawes*
 • datganiad cerdyn siop*
 • bil gwasanaethau* - trydan, nwy, dwr, ffôn, gan gynnwys contract/bil ffôn symudol
 • slip cyflog â chyfeiriad*
 • datganiad catalog gwerthu drwy’r post*
 • datganiad ariannol ** - ee pensiwn, gwaddol, ISA
 • bil treth cyngor ar gyfer y flwyddyn gyfredol (y DU neu Ynysoedd y Sianel)**
 • ffurflen hawlio’r llys (y DU)**
 • trwydded teledu**
 • datganiad morgais**
 • trwydded waith neu visa (y DU)**
 • tystysgrif DBS, Disclosure Scotland a Thystysgrif ISA (y DU)**


un o’r dogfennau canlynol o Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig (UKBA) (Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo (BIA) gynt) neu’r Gyfarwyddiaeth Mewnfudo a Chenedligrwydd (IND): Dogfen Deithio’r Confensiwn (CTD) - Glas; Dogfen Pobl heb Ddinasyddiaeth (SPD) - Coch; Tystysgrif Teithio (CIT) - Brown; Cerdyn Cofrestru Ceiswyr Lloches (ARC)

Dylai dogfennau â * fod wedi eu cyhoeddi o fewn 3 mis i ddyddiad eich cais.

Dylai dogfennau â ** fod wedi eu cyhoeddi o fewn 12 mis i ddyddiad eich cais.

Gall dogfennau heb * neu ** fod yn hyn na 12 mis ond rhaid eu bod yn ddilys o hyd.

Sut i gysylltu â’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
Llinell gymorth y DBS ar gyfer ymholiadau cyffredinol: 03000 200190 8.00 am i 6.00 pm yn ystod yr wythnos 10.00 am i 5.00 pm ar ddydd Sadwrn (ar gau ar ddydd Sul ac adeg gwyliau cyhoeddus) Mae yna rif ar wahân ar gyfer ymgeiswyr trawsryw yn unig. Ni ellir trosglwyddo neu ymdrin ag unrhyw ymholiadau cyffredinol a dderbynnir ar y rhif hwn. Hefyd mae gan y rhif hwn wasanaeth ateb lle y gallwch chi adael eich enw a’ch rhif cyswllt a bydd aelod o’r tîm yn eich ffonio chi nôl.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB