Enable Accessibility Bar

Gwybodaeth ddiweddaraf gan y prifathro - Dysgwyr Newydd

Helo bawb,

Rwy’n gobeithio eich bod yn iach ac yn teimlo’n gyffrous ynghylch eich dyfodol. Yn ystod yr haf byddwch yn derbyn eich canlyniadau ac yn gwneud penderfyniadau terfynol ynghylch ble yr hoffech astudio nesaf.

Rwy’n gobeithio y dewiswch chi astudio gyda ni. Rydym yn cynnig ystod eang o bynciau ar wahanol lefelau yn y Coleg - rhywbeth at ddant pawb.

Mae diogelwch a lles yr holl ddysgwyr yn y Coleg yn bwysig iawn i ni ac wrth reoli’r cyfnod clo dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi symud ein holl gyrsiau a’n systemau cefnogi’n llwyddiannus i lwyfannau ar-lein deinamig a chreadigol.

Mae’r Coleg wedi bod ‘ar agor i fusnes’ trwy gydol yr amser hwn ac mae ein staff ymroddedig wedi sicrhau bod dysgwyr yn canolbwyntio ar eu hastudiaethau ac wedi’u cefnogi.    Bydd hyn yn caniatáu iddynt symud ymlaen i lefel nesaf eu dysgu, Addysg Uwch, cyflogaeth neu hunangyflogaeth.

O fis Medi, mae’n debygol y byddwn yn mabwysiadu dull ‘cyfunol’ o ddysgu. Mae hyn yn golygu cymysgedd o ddysgu ar-lein a phresenoldeb yn y Coleg. Yn dibynnu ar y cyfyngiadau sy'n ein hwynebu, bydd y gymysgedd hon yn newid wrth i ni symud drwy'r flwyddyn.   Mae gennym fodel cyflwyno llwyddiannus yr ydym yn ei fwriadu i ddiwallu'r angen hwn. Yn bennaf oll, diogelwch pob un sy’n gweithio ac yn dysgu yn y Coleg fydd y ffactor pwysicaf mewn unrhyw benderfyniadau a wnawn.

Rydym wedi gwrando’n ofalus ar ein dysgwyr presennol ac er bod y rhan fwyaf yn mwynhau gweithio ar-lein, maen nhw hefyd wedi dweud wrthym eu bod nhw’n gwerthfawrogi’n fawr iawn eu grwpiau ffrindiau, eu perthynas broffesiynol gydag athrawon a staff cefnogi, a’r rhyngweithio dynol y maent yn ei gael yn y Coleg. Yn y cyd-destun hwn, tra’n dilyn canllawiau a phrotocolau diogelwch diweddaraf Llywodraeth Cymru bob amser, byddwn yn ymdrechu i gyflwyno dysgu wyneb-yn-wyneb ar y campws mor gynnar ac mor aml ag sy’n bosibl.

Yn olaf, rwyf eisiau sôn am rai dyddiadau pwysig wrthych pryd y gallwch fynychu ein Diwrnodau Agored Rhithwir:

Coleg Sir Gâr                 Diwrnod Agored Rhithwir Mehefin 30ain             Ewch ati i gofrestru yn: www.colegsirgar.ac.uk

Coleg Ceredigion           Diwrnod Agored Rhithwir Mehefin 23ain              Ewch ati i gofrestru yn: www.ceredigion.ac.uk

Gobeithiaf y cewch amser i ymweld â’r diwrnodau rhithwir hyn a dewis dod i’r Coleg gofalgar gwych hwn sy’n cyflawni’n uchel ym mis Medi.

Byddwch yn ddiogel a charedig

Andrew Cornish

Pennaeth a Phrif Weithredwr

Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion