Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Estynedig Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant


Corff Dyfarnu:

CACHE

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cymhwyster yn eich helpu i adeiladu’r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio dan oruchwyliaeth gyda phlant a phobl ifanc o’u genedigaeth - 19 mlwydd oed. Bydd yn eich galluogi i ennill dealltwriaeth o’r ystod amrywiol o swyddi a meysydd galwedigaethol sydd ar gael wrth ddilyn gyrfa yn y sector Gofal Plant ac mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Rhaglen Nodweddion

Bydd hi’n ofynnol i chi ymgymryd â lleoliad gwaith am leiafswm o 700 awr (dros 2 flynedd) yn gweithio mewn amgylcheddau gwaith go iawn. Bydd Aseswr y Coleg yn gwneud arsylwadau yn y gweithle i sicrhau eich bod yn bodloni meini prawf gweithle penodol a bydd angen i chi hefyd gadw log o’ch profiad gwaith. Gallwch ddewis y cymhwyster Diploma neu’r Diploma Estynedig ac mae tiwtor eich cwrs wrth law i’ch helpu i wneud y penderfyniad sydd orau i chi. 

 Hefyd, mae’r coleg yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr gael profiad o leoliadau gofal plant dramor dan y rhaglen Erasmus yn ogystal â mynychu ymweliadau cysylltiedig â’r sector yn y DU.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr symud ymlaen i Raddau Sylfaen, Cyflogaeth neu Brentisiaethau.

Mae’r swyddi canlynol yn feysydd y mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt:

• gweithiwr gofal • gwarchodwr plant

• ymarferydd meithrinfa

• gweithiwr cyn-ysgol

• gweithiwr gofal plant tu allan i oriau ysgol

 • gweithiwr Cylch Meithrin

• cynorthwyydd addysgu

• athro ysgol gynradd - ar ôl symud ymlaen i AU.

Dull Asesu

Bydd unedau yn cael eu hasesu’n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth, aseiniadau ysgrifenedig neu dasg.

Rhaid asesu’r deilliannau dysgu ar gyfer rhai o’r unedau o fewn y cymhwyster hwn mewn Amgylchedd Gwaith Go Iawn.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd C i gynnwys Saesneg, Cymraeg iaith cyntaf a Chymraeg ar gyfer cwrs cyfrwng Cymraeg neu gymhwyster Gofal Plant Lefel 2 cyfwerth. Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS a geirda boddhaol arnoch.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Aberystwyth Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Cardigan Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB