Enable Accessibility Bar

Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster hwn yn seiliedig ar ymarfer i’r rheiny sydd â phrofiad mewn rôl arwain neu reoli yn y sector Gofal Plant. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i helpu dysgwyr dros 19 oed i ymarfer fel arweinwyr a rheolwyr yn y sector. Mae'n arbennig o berthnasol i'r rheiny sy'n rheoli darpariaeth Dechrau’n Deg, neu i'r rheiny sy'n cyflwyno'r cwricwlwm ar gyfer plant 3-7 oed mewn lleoliadau Cyfnod Sylfaen yng Nghymru.

Mae'n addas hefyd ar gyfer:

 • dysgwyr sydd wedi cwblhau’n llwyddiannus cymhwyster Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau’n llwyddiannus hen gymwyster perthnasol a restrir yn ‘Fframwaith Cymwysterau gofal cymdeithasol a gofal plant rheoleiddiedig yng Nghymru’ - Gofal Cymdeithasol

Nodweddion y RhaglenMae hwn yn gwrs hyblyg, wedi'i gynllunio i weddu i ddysgwyr sy'n well ganddynt barhau i weithio ochr yn ochr â'r cymhwyster.

 


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymhwyster yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu eu cyfleoedd cyflogaeth neu barhau i astudio ymhellach ar lefel uwch.


Cynnwys y RhaglenMae cynnwys gorfodol y cymhwyster Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer yn cwmpasu’r unedau gorfodol canlynol:

 • Arwain a rheoli ymarfer plentyn-ganolog
 • Arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol
 • Arwain a rheoli ansawdd y gweithle/lleoliad
 • Ymarfer proffesiynol
 • Arwain a rheoli ymarfer sy’n hyrwyddo diogelu plant
 • Arwain a rheoli iechyd, diogelwch a diogeledd yn y gweithle/lleoliad

 

Mae ystod o unedau opsiynol hefyd ar gael o fewn y cymhwyster hwn.


Asesu'r RhaglenBydd y cymhwyster hwn yn cael ei asesu’n allanol.

Rhaid i ddysgwyr gwblhau’n llwyddiannus:

 • portffolio o dystiolaeth
 • prosiect busnes
 • trafodaeth broffesiynol

 

Rhaid i ddysgwyr gyflawni lleiafswm o 120 credyd i gyd.

 • 90 credyd o’r grŵp Gorfodol
 • Lleiafswm o 30 credyd o’r grŵp Opsiynol

Gofynion y RhaglenBydd gofyn i chi ymgymryd â chyfweliad llwyddiannus a chael eich asesu'n ffurfiol gan ddefnyddio pecyn cymorth WEST.

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS manwl boddhaol arnoch.


Costau YchwanegolBydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun. Rhaid i'r gweithle ganiatáu digon o amser i alluogi cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Aseswr, y dysgwr a'r Rheolwr.