Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cymhwyster yn eich helpu i adeiladu’r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio dan oruchwyliaeth gyda phlant a phobl ifanc o’u genedigaeth - 19 mlwydd oed. Bydd yn eich galluogi i ennill dealltwriaeth o’r ystod amrywiol o swyddi a meysydd galwedigaethol sydd ar gael wrth ddilyn gyrfa yn y sector Gofal Plant ac mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.


Nodweddion y RhaglenBydd hi’n ofynnol i chi ymgymryd â lleoliad gwaith am leiafswm o 700 awr (dros 2 flynedd) yn gweithio mewn amgylcheddau gwaith go iawn. Bydd Aseswr y Coleg yn gwneud arsylwadau yn y gweithle i sicrhau eich bod yn bodloni meini prawf gweithle penodol a bydd angen i chi hefyd gadw log o’ch profiad gwaith. Gallwch ddewis y cymhwyster Diploma neu’r Diploma Estynedig ac mae tiwtor eich cwrs wrth law i’ch helpu i wneud y penderfyniad sydd orau i chi.

Hefyd, mae’r coleg yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr gael profiad o leoliadau gofal plant dramor dan y rhaglen Erasmus yn ogystal â mynychu ymweliadau cysylltiedig â’r sector yn y DU.


Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr symud ymlaen i Raddau Sylfaen, Cyflogaeth neu Brentisiaethau.

Mae’r swyddi canlynol yn feysydd y mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt: 

  • gweithiwr gofal
  • gwarchodwr plant 
  • ymarferydd meithrinfa 
  • gweithiwr cyn-ysgol 
  • gweithiwr gofal plant tu allan i oriau ysgol 
  • gweithiwr Cylch Meithrin 
  • cynorthwyydd addysgu 
  • athro ysgol gynradd - ar ôl symud ymlaen i AU.

Asesu'r RhaglenBydd unedau yn cael eu hasesu’n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth, aseiniadau ysgrifenedig neu dasg.

Rhaid asesu’r deilliannau dysgu ar gyfer rhai o’r unedau o fewn y cymhwyster hwn mewn Amgylchedd Gwaith Go Iawn. 


Gofynion y Rhaglen5 TGAU gradd C i gynnwys Saesneg, Cymraeg iaith cyntaf a Chymraeg ar gyfer cwrs cyfrwng Cymraeg neu gymhwyster Gofal Plant Lefel 2 cyfwerth. Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS a geirda boddhaol arnoch.