Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs hwn yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant gyda’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector.

Rhennir y rhaglen yn ddwy adran - y craidd a’r elfen theori ac ymarfer dros raglen astudio dwy flynedd.

Bydd hi’n ofynnol i chi ymgymryd â lleoliad gwaith (dros ddwy flynedd)  yn gweithio mewn amgylcheddau gwaith go iawn. 

Bydd aseswr y coleg yn gwneud arsylwadau yn y gweithle i sicrhau eich bod yn bodloni meini prawf gweithle penodol a bydd angen i chi hefyd gadw log o’ch profiad gwaith. 

Cewch y cyfle i wella eich sgiliau Cymraeg ac ennill cymwysterau cymorth cyntaf, diogelwch bwyd a diogelu plant. Byddwch yn datblygu eich llythrennedd, rhifedd a'ch galluoedd digidol. 


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs lefel tri hwn yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant gyda’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector.

Mae wedi'i gynllunio’n bennaf ar gyfer dysgwyr ôl-16 mewn addysg bellach:

 • Sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rôl gefnogi yn y sector gofal plant
 • Sy’n dychwelyd i’r gweithlu ar ôl seibiant gyrfa sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y sector gofal plant.

Bydd dysgwyr nad ydynt eto wedi cwblhau cymhwysterau craidd gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant lefel dau yn cwblhau hyn ochr yn ochr â'r cymhwyster hwn.


Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr symud ymlaen i raddau sylfaen a graddau, cyflogaeth neu brentisiaethau.

Mae’r swyddi canlynol yn feysydd y mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt: 

 • Gweithiwr gofal 
 • Gofalwr plant 
 • Ymarferydd meithrinfa 
 • Gweithiwr cyn-ysgol 
 • Gweithiwr plant allan o’r ysgol
 • Gweithiwr Cylch Meithrin
 • Cynorthwy-ydd addysgu 
 • Athro ysgol gynraddd (ar ôl gradd)

Cynnwys y RhaglenCraidd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant 

Bydd y cymhwyster Craidd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn cael ei gyflwyno yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Mae'r cymhwyster yn cwmpasu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant ac mae'n adlewyrchu ystod o wahanol rolau ac oedrannau. 

Mae cwblhau’r cymhwyster hwn yn eich galluogi chi i:

 • Ddatblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
 • Datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ffyrdd o weithio yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant.
 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n llywio ymarfer effeithiol yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
 • Meddu ar y wybodaeth a’r ddealltwriaeth graidd i gefnogi dilyniant i astudiaeth bellach neu gyflogaeth o fewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.

Theori ac Ymarfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant 

Caiff y cymhwyster Theori ac Ymarfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ei gyflwyno dros ddwy flynedd.

Beth mae’r cymhwyster yn ei gwmpasu?

Mae'r cymhwyster hwn yn caniatáu i chi ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyniant gyrfa mewn gofal plant neu leoliadau iechyd.

Mae'n cyfuno'r ddwy uned ymarfer sy'n cael eu hasesu yn y gweithle gyda gwybodaeth ddamcaniaethol ychwanegol. Mae elfen ymarfer y cymhwyster hwn yn adlewyrchu elfen ymarfer y cymhwyster lefel tri Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Trwy gwblhau'r cymhwyster hwn, byddwch yn gallu dangos eich bod yn:

 • Deall ac yn defnyddio mewn ymarfer, yr egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n tanategu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
 • Deall ac yn defnyddio mewn ymarfer, ddulliau gweithredu plentyn-ganolog i ofal, chwarae a dysgu.
 • Gallu hyrwyddo a chefnogi datblygiad plant trwy eich ymarfer eich hun.
 • Gallu gwerthuso ymchwil a theorïau i gefnogi ymarfer.
 • Ymwybodol o bolisïau allweddol yn y sector a sut mae'r rhain yn effeithio ar ddatblygu a chyflwyno gwasanaethau.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth â phlant, eu teuluoedd, gofalwyr ac ystod o weithwyr proffesiynol.
 • Gallu adfyfyrio ar ymarfer i wella'n barhaus.
 • Gallu defnyddio ystod o dechnegau datrys problemau.
 • Gallu defnyddio llythrennedd, rhifedd a sgiliau cymwysedd digidol fel sy’n briodol o fewn eich rôl.

Mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau o leiaf 700 awr o leoliad gwaith i ennill y cymhwyster hwn (dros ddwy flynedd).


Asesu'r RhaglenBydd unedau yn cael eu hasesu’n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth, aseiniadau ysgrifenedig neu dasg.

Rhaid asesu’r deilliannau dysgu ar gyfer rhai o’r unedau o fewn y cymhwyster hwn mewn amgylchedd gwaith go iawn.    


Gofynion y RhaglenBydd arnoch angen pum TGAU graddau A* i C sy’n cynnwys Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg ar radd C, a mathemateg ar o leiaf gradd E (llwybr ymarfer). 

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS a geirda boddhaol arnoch.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol